behoud van zorgmedewerkers met post-Covid klachten

Ondersteuning voor het behoud van zorgmedewerkers met post-Covid klachten

Het kabinet heeft het plan opgevat om tijdelijke ondersteuning te bieden aan zorginstellingen waar medewerkers twee jaar na een Covid-19 besmetting nog met zware klachten kampen.

Looncompensatieregeling voor zorgmedewerkers met post-Covid klachten

Het doorbetalen van het loon van een zieke medewerker duurt doorgaans twee jaar. Als de medewerker na deze twee jaar nog niet hersteld is, komt hij of zij in aanmerking voor een WIA-keuring bij het UWV. Voor de werkgever komt na deze twee jaar een eind aan de loondoorbetaling. Het kabinet is een looncompensatieregeling aan het ontwikkelen om zorgwerkgevers te stimuleren medewerkers met Covid klachten toch langer in dienst te houden, zodat men kan werken aan herstel en re-integratie. Het doel van deze regeling is om medewerkers uit de zorg te behouden voor de zorg.

Langere re-integratie

Zorgmedewerkers met Long Covid hebben in de beginperiode van de pandemie de grootste risico’s gelopen in de directe contact met besmette mensen. Er was aanvankelijk nog weinig kennis over hoe zorgmedewerkers goed beschermd konden worden tegen het coronavirus en er werd een flink beroep op deze medewerkers gedaan. Ook is het aannemelijk dat werkgevers en werknemers minder zorg hebben kunnen maken van de gewenste re-integratie van de zieke medewerkers. Hierom wil het kabinet een tijdelijke ondersteuning bieden aan de zorgwerkgevers, waarmee zij hun langdurig zieke medewerkers nog minimaal zes maanden langer in dienst kunnen houden. Zo kan de medewerker werken aan herstel en re-integratie en blijft de medewerker verbonden aan de zorg.

Aansluiting op bestaande regelingen

De tijdelijke ondersteuning sluit aan bij de bestaande regelingen omtrent arbeidsongeschiktheid. De werkgever en de medewerker maken, zoals gebruikelijk, afspraken over de inzet bij het re-integratieproces. Ze kunnen dan samen een aanvraag doen bij het UWV voor een vrijwillige verlenging van de doorbetalingsperiode om zo de medewerker ook na het tweede ziektejaar in dienst te houden. Voorwaarde is dat de werkgever de het dienstverband met minimaal zes maanden verlengt en de medewerker minimaal doorbetaalt op het niveau van het loon zoals dat was in het tweede ziektejaar.

Verdere details en exacte voorwaarden van deze regeling worden momenteel nog uitgewerkt.

Meer weten over de vervolgstappen?

Heb je een langdurig zieke medewerker in dienst en wil je weten wat de te nemen vervolgstappen zijn? Neem dan contact op met OAZ via info@oaz.nl of bel direct op nummer 088 5600 700.


Werkgelegenheid middels de SROI

Haal je voordeel uit SROI

Door de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Daarin heeft de werkgever een grote rol. Bijvoorbeeld door Social Return On Investement (SROI) is het mogelijk meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid middels de SROI

Het voornaamste doel is het creëren van duurzame werkplekken (liefst bij reguliere werkgevers) voor mensen die binnen de doelgroep van SROI vallen. Dit zijn altijd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een langdurige uitkeringssituatie zoals de WIA, WAO, Wajong of bijstand. De werkgever moet gedegen begeleiding bieden aan deze medewerkers, ook het bieden van leer- werkplekken, trainingen of opleidingen behoren tot de mogelijkheden.

SROI-verplichting(en)

De inzet van een opdrachtnemer op het gebied van social return wordt uitgedrukt in een waarde die gelijk is aan een bepaald percentage van de opdrachtwaarde. De opdracht moet een minimumwaarde hebben voordat gemeenten er social return op toepassen. Het gaat veelal om opdrachten met een opdrachtwaarde boven € 50.000,- en het meest gebruikte percentage is 5%. Dit percentage wordt ingezet als loonsom voor mensen binnen de kwetsbare doelgroep. Bij een opdrachtwaarde van €800.000,- is de SROI-verplichting dan bijvoorbeeld €40.000,-.

De SROI-verplichting(en) voor jouw organisatie kun je terugvinden op een webbased-monitoringstool waar de gemaakte afspraken voor social return zijn vastgelegd en worden gemonitord.

Let op: dit verschilt per gemeente. De meest gebruikte monitoringstool binnen gemeenten is de WiZZR van Provijf. Naast WiZZR heb je tools als SIRO en SR-Monitor.

SROI voordeel voor de werkgever

De SROI-verplichting is een voorwaarde die gemeentes koppelen aan een aanbesteding. Als jouw organisatie hiervoor in aanmerking komt, kan je het zien als meer dan een verplichting. Het is een kans om met je organisatie een bijdrage te leveren in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een groep medewerkers met verschillende achtergronden kan verbindend werken. Ook is het mogelijk om jezelf positief naar klanten te presenteren, als een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer. Ook met oog op de financiën is er een voordeel. De medewerkers die onder de SROI vallen, vallen ook onder diverse loonkostensubsidies en de no-riskpolis. Hiermee voorkom je financiële risico’s bij ziekte van deze medewerkers.

Aan de slag met SROI

Wanneer je aan de slag wilt met je SROI-verplichtingen, moet je de doelgroep duidelijk in kaart brengen. Het verzamelen van de benodigde administratieve onderbouwing en het opvoeren van de medewerkers is een flinke klus. OAZ kan je hierbij veel werk uit handen nemen. Wij weten exact welke medewerkers in aanmerking komen voor SROI en kunnen je zo helpen om maximaal te profiteren van deze verplichting. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze SROI specialist Mohamed Najim. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel direct met 088 5600 700.


De WW-premies voor 2022

De WW-premies voor 2022

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB heeft als doel het bevorderen van een sterk en goed functionerende arbeidsmarkt. Eén van de maatregelen uit deze wet is de invoering van de premiedifferentiatie WW. Hiermee worden werkgevers gestimuleerd om medewerkers vaste contracten aan te bieden, maar ook om leerwerkplaatsen te creëren in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Voor deze medewerkers betaalt de werkgever namelijk een lagere WW-premie.

De WW-premies voor 2022 vastgesteld

De gedifferentieerde WW-premie is onderdeel van de zogeheten werknemersverzekeringen. Dit zijn verplichte verzekeringen die een werkgever betaalt en ze beschermen medewerkers tegen inkomensverlies als gevolg van ziekteverzuim of werkloosheid.

 De hoogte van de gedifferentieerde WW-premie is voor 2022 als volgt vastgesteld:

 • 2,70% voor de lage WW-premie
 • 7,70% voor de hoge WW-premie.

De definitieve vaststelling van deze premie vindt jaarlijks plaats in oktober.

Aan de hand van registraties in het HR- en salarissysteem worden verschillende WAB-rubrieken in de loonaangiften gevuld. De Belastingdienst bepaalt op basis hiervan of er een hoge of lage WW-premie moet worden afgedragen. Het percentage van de WW-premie wordt berekend over het bruto maandloon van de medewerker.

De lage WW-premie is onder anderen van toepassing als:

 • Er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • De arbeidsovereenkomst schriftelijk is;
 • Er geen sprake is van een oproepovereenkomst.

Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen:

 • Leerwerktrajecten in de beroeps- begeleidende leerweg (BBL);
 • Jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken;
 • Loondoorbetalingen van uitkeringsgerechtigden op grond van de WW, ZW, WIA, WAO, WAZO of als de werkgever eigenrisicodrager is en de uitkering zelf betaalt.

Voor de overige situaties geldt de hoge WW-premie.

Recente wijzigingen / updates

 • Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvang en met een aantal uren per dag, week of maand, is geen oproepcontract meer. Dit is het gevolg van een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Een paar maanden geleden was het standpunt over tijdelijke urenuitbreiding van een arbeidsovereenkomst ook al gewijzigd. Een tijdelijke wijziging heeft nu betrekking op de bestaande arbeidsovereenkomst en hiermee op de gedifferentieerde WW-premie.

Werkgevers die te veel WW-premie hebben betaald in 2020, 2021 en 2022, kunnen die premie terugkrijgen.

Wat doet OAZ?

OAZ richt zich op de doelgroep BBL-leerlingen. Deze doelgroep hebben wij grotendeels al in beeld voor het aanvragen van opleidingssubsidies. Van deze doelgroep dient de aard van het dienstverband goed te staan in jouw salarissysteem, dit controleren wij aan de hand van de loonaangiften op juistheid en volledigheid. Daarnaast controleren wij de administratieve onderbouwing, deze dient aanwezig te zijn in geval van een controle.

Vanaf mei 2022 starten wij met onze eerste controle op de WW-premie voor 2022. Begin dit jaar zijn er namelijk al aardig wat leerlingen gestart met een leerwerktraject. De juiste toepassing is belangrijk, want je kan zomaar teveel betalen of geld moeten terugbetalen.

Heb je vragen over dit bericht of hulp nodig met de controle? Neem dan contact op met Rosita Tanasale via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.


Coronabanen in de Zorg wordt hervat

Subsidie Coronabanen in de Zorg wordt hervat

Per juni 2022 wordt de derde ronde van de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg hervat. Op het moment van aanvragen dient direct de benodigde documentatie te worden overlegd, de verantwoording en de aanvraag dien je dus gelijktijdig in deze ronde.

Wat ging hier aan vooraf?

Begin februari 2022 werd bekend gemaakt dat COZO tijdelijk was stopgezet vanwege signalen van mogelijke fraude. In afwachting van een onderzoek naar de aard en de omvang van deze signalen bleef de regeling tijdelijk opgeschort, het was hierdoor niet mogelijk om nieuwe coronabanen aan te vragen voor de periode van 1 januari 2022 tot eind juni 2022.

De derde ronde gaat door!

Per juni 2022 is het dus weer mogelijk om een aanvraag te doen voor COZO. De definitieve datum wordt hier nog bekend gemaakt. De aanvraag van de derde ronde steekt wel iets anders in elkaar dan de voorgaande rondes. Er worden geen voorschotten meer gegeven, de verantwoording van de aanvraag dient direct met de aanvraag ingeleverd te worden. Ook is de steekproefmethode afgeschaft, alle aanvragen van onder de 125.000 euro worden gedegen gecontroleerd. Aanvragen boven dit bedrag worden met een accountantsverklaring gecontroleerd.

Vragen of advies?

OAZ heeft ook bij de vorige twee rondes verschillende organisaties ondersteund bij de aanvraag en de verantwoording van deze regeling. Heb je interesse in de regeling of heb je vragen over de details van deze verlenging? Neem dan gerust contact op met onze specialist Iris Bouwhuis via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.


voorlopige berekening Wtl 2021

De voorlopige berekening Wtl 2021

Tussen 1 en 15 maart hebben werkgevers een brief ontvangen van het UWV over het jaar 2021. Hierin staan de voorlopige berekeningen van de regelingen die vallen onder de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De voorlopige berekening Wtl 2021 is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2021 die tot en met 31 januari 2022 zijn gedaan. Je krijgt nu de gelegenheid om de gegevens te controleren.

De berekeningen van het UWV

De  berekeningen die je vindt in de brief van het UWV zijn voorlopig, ze zijn dus nog niet definitief. Het is dan ook van belang dat je de berekeningen zo snel mogelijk controleert op juistheid en volledigheid. Eventuele (aanvullende) correcties over 2021 kun je tot 1 mei 2022 doen. De correcties worden dan meegenomen in de definitieve beschikking.

De Wet tegemoetkoming loondomein

In de Wtl staan drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers:

 • Het loonkostenvoordeel (LKV)
 • Het lage inkomens voordeel (LIV)
 • Het jeugd lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV)

LKV

Met het LKV geeft de overheid je financiële voordelen als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. Om in aanmerking te komen voor een LKV dient jouw (nieuwe) medewerker binnen één van de volgende doelgroepen te vallen:

 • LKV oudere werknemer;
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer;
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Om het LKV te mogen toepassen dien je in bezit te zijn van een doelgroepverklaring.

LIV

Heb je medewerkers in dienst met een laag loon en een contract van minimaal 1.248 gewerkte uren per jaar? Dan geeft de overheid financiële voordelen in de vorm van het LIV.  Als een medewerker zowel binnen het LKV als het LIV valt, dan kom je als organisatie in aanmerking voor slechts één van de twee tegemoetkomingen. Samenloop is dus niet mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor het LIV dient jouw medewerker aan vier voorwaarden te voldoen:

 • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
 • De medewerker heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,48 en maximaal € 13,12
 • De medewerker heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
 • De medewerker heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Jeugd-LIV

Het jeugd-LIV compenseert de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor medewerkers van 18, 19 en 20 jaar.

Om in aanmerking te komen voor het jeugd-LIV dient jouw medewerker aan drie voorwaarden te voldoen:

 • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
 • De medewerker heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de bandbreedtes van het jeugd-LIV die horen bij zijn leeftijd.
 • De medewerker heeft op 31 december 2020 een leeftijd van 18, 19 of 20jaar.

Wat nu?

OAZ ondersteunt jouw organisatie met de controle van de voorlopige berekeningen, zodat je zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van de Wtl. Let op, tot vijf jaar na afgifte van de definitieve beschikking kan een nacontrole plaatsvinden. Eventuele fouten in de loonaangiften kunnen leiden tot een boete. Het is dus belangrijk om de controle goed uit te voeren!

Heb je inmiddels een berekening binnen? Neem dan contact op met OAZ, ons team van specialisten staat voor je klaar. Of stuur de voorlopige berekening direct door aan jouw contactpersoon binnen OAZ zodat we samen zo snel mogelijk aan de slag kunnen.

Meer informatie?

Heb je vragen over de Wtl of de berekening? Neem dan contact op met onze specialist Wtl Anita Portegies. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.


Verlenging KiPZ regeling

Verlenging KiPZ regeling voor 2023

Gisteren is bekendgemaakt dat de subsidieregeling KiPZ verlengd is met minimaal een jaar.

Na een onderzoek door onafhankelijk adviesbureau Berenschot heeft minister Helder van Langdurige Zorg en Sport tot deze verlenging besloten. KiPZ is een financiële tegemoetkoming voor opleidingskosten bij ziekenhuizen en is nu dus tot minimaal eind 2023 in te zetten. De nieuwe regeling is nog niet gepubliceerd, maar mogelijk komen er wel kleine aanpassingen in onder andere de verantwoording.

Een leven lang leren

In 2022 gaat minister Helder in gesprek met het veld over manieren om ‘een leven lang ontwikkelen’ blijvend onder de aandacht te houden. Aan de hand van deze verkenning wordt gekeken naar een verdere verlenging vanaf 2024.

Blijf op de hoogte

OAZ volgt de ontwikkelingen omtrent deze verlenging op de voet. Eventuele wijzigingen brengen wij je zo snel mogelijk van op de hoogte. Ontvang je nieuws het liefst direct in je inbox? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.


Opleiden als oplossing voor arbeidsmarktkrapte

Is opleiden de oplossing voor arbeidsmarktkrapte?

Op 3 februari jl. werd door HRcommunity een online summit georganiseerd. Het thema; leren en opleiden als oplossing voor de arbeidsmarktkrapte. Vijf ervaringsdeskundigen, onder wie Thomas Pillen van OAZ, gingen onder leiding van een moderator in gesprek over dit onderwerp.

De grote gemene deler van alle deelnemers van het summit was de overtuiging dat opleiden inderdaad van groot belang is in de aanpak van de arbeidsmarktkrapte. HR en L&D hebben hier een cruciale rol. HRcommunity heeft een verslag gemaakt over de bijeenkomst, dit verslag is middels het formulier hiernaast te downloaden.

Scholingsinitiatieven als inzet voor een gezonde arbeidsmarkt

Om middels scholing een oplossing te bieden aan de arbeidsmarktkrapte, zijn vanuit de overheid diverse initiatieven in het leven geroepen. Praktijkleren in de derde leerweg is hier een mooi voorbeeld van. Deze regeling maakt het mogelijk om erkende opleidingen in kleinere delen te volgen. Met een praktijkverklaring krijg je erkenning voor een bepaalde taak of handeling. Met deze erkenning kan je bij werkgevers aan de slag, een certificaat toont aan dat je een deel van de beroepsopleiding hebt gevolgd. Dit biedt flexibiliteit en maakt dat studenten sneller aan de slag kunnen.

Een lokaal gevonden oplossing is het koplopersinitiatief van het Amsterdam UMC. Dit plan is ontwikkeld door Astrid Bijl, hoofdverpleegkundige Cardiothoracale chirurgie, en is gericht op het flexibel opleiden van medewerkers. Een manier om medewerkers bij te scholen in fases, waardoor ze steeds meer kunnen en mogen. Het koplopersinitiatief heeft zich gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ze boren hiermee een momenteel onbenutte groep potentiele medewerkers aan. En met succes! Het initiatief laat zien dat taakgericht werken en taakgericht opleiden werkt. Alle medewerkers werken hier op hun hoogste niveau, de totale werkdruk gaat omlaag, het werkplezier gaat omhoog en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een plek om te leren en te werken.

Opleiden vraagt om investeringen

De arbeidsmarktkrapte is een probleem die inmiddels vrijwel alle beroepsgroepen raakt. In de zorg is de uitdaging enorm, de hoeveelheid vacatures heeft een hoogtepunt bereikt. Het opleiden van personeel als oplossing voor deze krapte kan, naast een oplossing, ook voor nieuwe uitdagingen zorgen. De investering in tijd en financiën bijvoorbeeld is groot. Daar kan tegenover staan dat de kosten op Personeel Niet in Loondienst (PNIL) omlaag kan wanneer er personeel in vaste dienst komt.

Het vraagt om investeringen die zich uiteindelijk moeten terugverdienen. Subsidies helpen daarbij. Er zijn nog veel vragen over hoe je welke investeringen doet en je de rest van je organisatie inricht om een echte oplossing te kunnen zijn.

Samen met organisaties gaan we de komende maanden het gesprek aan om met hen te sparren over hoe zij oplossingen hebben geïmplementeerd. De uitwerkingen van deze gesprekken publiceren we graag op onze site.


Verantwoording Coronabanen in de zorg

Verantwoording Coronabanen in de zorg

Eind 2021 werd bekend gemaakt dat de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) verlengd werd met een derde tijdvak. Van begin 2022 tot eind juni 2022 was het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de loonkosten van ondersteunende medewerkers binnen een zorgorganisatie.

Subsidieregeling tijdelijk opgeschort

Helaas werd afgelopen maand bekend dat er omtrent deze regeling signalen zijn binnengekomen van mogelijk frauduleus betalingsverkeer. In afwachting van een onderzoek naar de aard van dit mogelijke misbruik, heeft minister Helder aangegeven de regeling tijdelijk stop te zetten. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders op een later moment alsnog van de regeling gebruik kunnen maken.

Deadline verantwoording COZO op 3 juni 2022

De eerste twee tijdvakken van de regeling zijn inmiddels gesloten, de verantwoording van deze twee periodes loopt wel nog. Voor beide tijdvakken geldt dat de deadline voor de verantwoording op 3 juni 2022 ligt. Deze deadline blijft, ondanks de recente ontwikkelingen, ongewijzigd.

Vragen of advies

OAZ ondersteunt verschillende organisaties bij de verantwoording van het eerste en tweede tijdvak. Momenteel tasten we aangaande het derde tijdvak nog enigszins in het duister. Zodra er een ontwikkeling is, brengt OAZ je hier direct van op de hoogte. Ben je op zoek naar ondersteuning bij de verantwoording van de eerste twee tijdvakken, neem dan gerust contact op met onze COZO specialist Iris Bouwhuis via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.


delen medische gegevens medewerker

Wetswijziging delen medische gegevens medewerker

Begin januari 2022 is een wetswijziging doorgevoerd betreffende het delen van medische gegevens in bezwaarprocedures. Wanneer een werkgever bezwaar maakt tegen een beslissing van het UWV over het ziekteproces van een medewerker, dan mag het UWV sinds 1 januari 2022 geen medische gegevens meer delen met deze werkgever.

Toestemming delen medische gegevens medewerker

Gezien de privacy van de medewerker klinkt dit niet vreemd, toch was het voorheen anders. Wanneer een (ex-)medewerker hiervoor schriftelijk toestemming had gegeven, mocht het UWV de medische gegevens van de medewerker delen met de werkgever. Door de wetswijziging is dit nu niet meer mogelijk.

De medische gegevens mogen wel nog worden ingezien door een gemachtigde advocaat of arts. Of door iemand die van het UWV toestemming heeft gekregen om de gegevens te bekijken. Vanwege de privacy van de (ex-)medewerker mag deze gemachtigde de medische gegevens uiteraard niet met de werkgever bespreken of delen.

Professioneel rechtshulpverlener

OAZ is als professioneel rechtshulpverlener gemachtigd om de medische gegevens van (ex-)medewerkers van cliënten in te zien. Met deze kennis is het voor OAZ mogelijk om de werkgever bij te staan met gericht advies om zo het werk van het UWV nog beter op juistheid te kunnen controleren. Onze processen zijn erop gericht om al deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Met onze dienstverlening WGA management hou je inzicht over de dossiers van je medewerkers en controle over de financiële schadelasten. Wil je meer weten over wat OAZ voor je kan betekenen? Neem dan contact op met onze WGA specialist Carina Holmes via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.


De no-riskpolis verlengen

De no-riskpolis verlengen

Wanneer je medewerkers in dienst hebt met een arbeidsbeperking of uit de doelgroep banenafspraak, dan kan je als werkgever aanspraak maken op de no-riskpolis. Deze looncompensatie kan enkel aangevraagd worden als je weet dat de betreffende medewerker hiervoor in aanmerking komt, dit blijkt in de praktijk een flinke uitdaging.

Wanneer geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt voor medewerkers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn, een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt of onder de banenafspraak vallen en vermeld staan in het doelgroepregister.  Het UWV draagt in dit geval de loonkosten wanneer de medewerker ziek wordt. De no-riskpolis geldt voor medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsstatus voor maximaal vijf jaar,  in uitzonderlijke gevallen kan deze no-risk verlengd worden. Voor de overige geldt de no-riskpolis tot het einde van het dienstverband.

No-risk met 5 jaar verlengen

Wanneer de medewerker al een ernstige ziekte had bij het begin van het dienstverband of bij het begin van de WIA uitkering terwijl het dienstverband nog doorliep, kan de no-riskpolis verlengd worden met nog eens vijf jaar. Het gaat hier om zeer ernstige gevallen waarbij de arts van het UWV aangeeft binnen enkele jaren langdurige uitval te verwachten. Blijkt een medewerker in het laatste jaar dat de medewerker onder de no-riskpolis valt veelvuldig ziek te zijn geweest is het aan te raden om een verlenging van de no-riskpolis aan te vragen. Wanneer de verlenging wordt toegewezen geldt deze weer voor vijf jaar.

Hoe vraag je de no-risk verlenging aan?

De verlenging van de no-riskpolis dient aangevraagd te worden door de medewerker zelf middels een aanvraagformulier. Het is bijzonder belangrijk dat de werkgever op tijd deze verlenging aankaart. Het moet besproken worden met de medewerker en hij/zij moet de verlenging aanvragen, hier gaat tijd in zitten.

De verlenging dient maximaal een half jaar voor het einde van de no-riskperiode aangevraagd te worden. De verlenging van de no-risk periode geldt alleen voor de groep medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsstatus.

Hulp bij de no-risk

Maak jij al gebruik van de no-riskpolis? OAZ kan eenvoudig voor je in beeld brengen of je geen tegemoetkoming in de loondoorbetaling bij ziekte misloopt door de No-Riskcheck te laten uitvoeren. Heb je vragen over het verlengen van de no-risk of heb je interesse in de No-Riskcheck? Neem dan contact op met onze No-risk specialist Elena Maranus via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.


Publicatie regeling Coronabanen tijdelijk stopgezet

Publicatie regeling Coronabanen tijdelijk stopgezet

Gisteren werd bekendgemaakt dat de subsidieregeling Coronabanen in de zorg, hierna COZO, tijdelijk is stopgezet vanwege signalen van mogelijke fraude.

In afwachting van een onderzoek naar de aard en de omvang van deze signalen van mogelijk misbruik, heeft de minister voor Langdurige Zorg Conny Helder de publicatie van de regeling tijdelijk stopgezet.

Door het opschorten van de regeling is het voorlopig niet mogelijk om nieuwe coronabanen aan te vragen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders op een later moment aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling COZO voor het eerste half jaar van 2022. Hoe deze verlenging in de toekomst wordt ingestoken, is momenteel nog niet bekend.

Wij realiseren ons dat dit veel vragen oproept. Over de reeds aangevraagde coronabanen, of over de eerdere tijdvakken bijvoorbeeld. Ook hier is nog niks over bekendgemaakt. Wij volgen het nieuws omtrent deze subsidieregeling op de voet, eventuele ontwikkelingen delen wij direct via onze website.

Ontvang je nieuws het liefst direct in je inbox? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.


Regeling Compensatie Transitievergoeding

UWV haalt de termijn van medische beoordelingen niet

Dat het UWV al geruime tijd te maken heeft met achterstanden in de WIA-beoordelingen, is bekend. De minister van SZW noemde dit al eerder een ‘maatschappelijk probleem’ in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn aanpassingen in wet- en regelgeving nodig om de vraag naar sociaal medische beoordelingen te verlagen, hiervoor is het UWV in gesprek met het ministerie.

Achterstanden UWV door tekort aan verzekeringsartsen

In de tussentijd zet het UWV alles op alles om met deze achterstanden om te gaan. Onlangs zijn de medewerkers van het UWV gevraagd om mee te denken, hier zijn twee voorstellen uit voort gekomen. Het eerste voorstel zou plaats moeten vinden bij het UWV kantoor in Hengelo, hier is het plan om een wachtlijst van 821 zieke medewerkers snel weg te werken door ze een WIA uitkering te geven zonder dat er een verzekeringsarts naar de casus of de medewerker heeft gekeken. Het zou hierbij gaan om medewerkers jonger en ouder dan 60 jaar. Dit voorstel is nog niet uitgevoerd.

Het andere voorstel heeft geleid tot een kleinschalige proef in Zwolle, waar 30 medewerkers van 60 jaar en ouder een WIA uitkering hebben ontvangen na een beoordeling van een arbeidsdeskundige. En dus zonder beoordeling van een verzekeringsarts.

Aanpassingen in wet- en regelgeving nodig

De plannen van het UWV krijgen de nodige kritiek te verduren. Het toekennen van een uitkering zonder beoordeling van een verzekeringsarts is niet conform de huidige wet- en regelgeving. Dit betekent dat er toestemming nodig is van de Raad van Bestuur en het ministerie van SZW, dit proces is helaas niet op de juiste manier verlopen.

In gesprek met dagblad Trouw geeft UWV bestuurder Van Weelden aan dat hij zich bewust is van de gang van zaken. ‘Ja, ik weet dat de werkwijze van de pilots tegen de wet is. Maar we hebben binnen de kaders van de wet alles al geprobeerd. Dus we moeten soms wel iets anders proberen. En door de enorme achterstanden voldoen we nu ook al niet meer aan de wet; we halen de termijn van de medische beoordelingen niet.’

OAZ heeft dagelijks te maken met de achterstanden van het UWV met betrekking tot de beoordelingen van uitkeringsrechten. De pogingen van het UWV om deze achterstanden weg te werken zijn te begrijpen, dit moet uiteraard wel binnen de lijnen van de wet. Dit geeft het UWV zelf ook aan. ‘Er zijn aanpassingen in de wet- en regelgeving nodig.’ Aldus de woordvoerder van het UWV. Ze roepen de politiek op de juiste keuzes te maken.

Controleer je WGA-lasten

Vanuit OAZ blijven we voor onze klanten de toerekening van WGA-lasten nauwkeurig controleren en volgen we de ontwikkelingen op de voet. Heb je vragen over de WGA-lasten binnen je eigen bedrijf, of wil je controleren of alle toegerekende kosten wel juist zijn? OAZ kan je hierbij helpen. Neem contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct met 088 5600 700.