Disclaimer

OAZ is de handelsnaam van OAZ B.V., gevestigd in Goes en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22045480. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met OAZ . Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van OAZ van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Middelburg onder nummer 18/2020. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. In de algemene voorwaarden is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraars van OAZ wordt uitgekeerd.