Wat is de WW-premie voor werkgevers?

De WW-premie is onderdeel van de zogeheten werknemersverzekeringen. Dit zijn verplichte verzekeringen die een werkgever betaald en beschermen medewerkers tegen inkomensverlies bij bijvoorbeeld ziekteverzuim of werkloosheid.

De WW in WW-premie staat voor Werkloosheidswet. Dankzij de WW-premie die de werkgever voor een medewerker betaalt, kan de medewerker een tijdelijke WW-uitkering ontvangen als hij of zij gedeeltelijk of volledig werkloos wordt.

Wat is er veranderd door de WAB?

Middels de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) wil de overheid werkgevers stimuleren om medewerkers vaste arbeidsovereenkomsten te bieden, maar ook leerwerkplaatsen te creëren in het kader van de BBL. Met ingang van de WAB op 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor de berekening van de WW-premie. De hoogte van de WW-premie hangt nu af van het type arbeidsovereenkomst van de medewerker. Ook betaalt de werkgever voor medewerkers binnen een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een fors lagere premie.

Wijziging in WW-premie voor werkgevers
Verlenging subsidieregeling SectorplanPlus 2023-2024

Bekijk ook onze whitepaper Opleidingssubsidies. Hierin geven we
je handige tips om te investeren in de ontwikkeling van jouw
medewerkers voor een toekomstbestendige organisatie!

WHITEPAPER OPPLEIDINGSSUBSIDIES

Wanneer wordt de lage WW-premie toegepast?

Voor de lage WW-premie betalen werkgevers in 2023 2,64% van het bruto maandloon van de medewerker. Werkgevers kunnen deze lage WW-premie onder andere toepassen in de volgende situaties:

  1. De medewerker heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dat schriftelijk is vastgelegd. Hier mag geen sprake zijn van een oproepovereenkomst;
  2. De medewerker volgt een BBL-leertraject.

Lage WW-premie bij BBL: ook al zijn deze arbeidsovereenkomsten meestal voor bepaalde tijd, voor deze groep is een uitzondering gemaakt. Dit heeft als doel werkgevers te motiveren om leerwerkplekken te realiseren voor leerlingen in het beroepsonderwijs.

Het laatste nieuws over de WW-premie:

Toch een hogere WW-premie? De twee uitzonderingen.

Zoals vastgelegd in de WAB wordt sinds 1 januari 2020 de WW-premie berekend naar het soort arbeidsovereenkomst van de medewerker. Dit moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om vaste arbeidscontracten te bieden. Voor wie geldt de lage WW-premie en welke twee uitzonderingen zijn er? In dit artikel lichten we het je toe.

Gewijzigde WW-premie bij overwerk in 2022

Vanaf 1 januari 2022 moet de lage WW-premie herzien worden als er binnen het kalenderjaar meer dan 30% extra uren zijn verloond dan in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. Wanneer aan het eind van een kalenderjaar blijkt dat het totale aantal uren hoger is uitgevallen dan aanvankelijk gedacht, dient de WW-premie te worden herzien. Aan deze herzieningssituatie zijn wat haken en ogen verbonden. Onze specialist Rosita Tanasale licht je toe wat dit voor de werkgever betekent.

Veelgestelde vragen over de WW-premie

Wat is het verschil tussen de hoge en lage WW-premie, wat is er veranderd door de WAB en welke uitzonderingen zijn er waarbij je alsnog hoge WW-premie toepast? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN WW-PREMIE

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Voor de registratie van de lage WW-premie gelden strikte voorwaarden. Onze ervaring is dat in HR- en salarissystemen veelal onjuiste WAB-rubrieken worden geregistreerd. Daardoor draag je als werkgever te veel of juist te weinig WW-premie af. Ook met de registratie van BBL-leertrajecten gaat er nog regelmatig iets mis.

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je bij de signalering, verwerking en afwikkeling van de lage WW-premie bij BBL-leertrajecten.

Wij controleren de toe te passen WAB-rubrieken en adviseren je over de toepassing van de lage WW-premie voor de BBL-doelgroep. Daarbij controleren we of er per BBL-leerling de juiste administratieve onderbouwing aanwezig is. Middels een periodieke rapportage heb jij inzicht in de uitkomsten van onze werkzaamheden en geven we gericht advies op welke wijze je correcties doorvoert. Zo maak je optimaal gebruik van de lage WW-premie voor de BBL-doelgroep en nemen wij je het werk zo veel mogelijk uit handen.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we onze werkwijze. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny_OAZ HR Specialist

Specialist Instroom

De specialist verwerkt de opgehaalde informatie en controleert de registraties van de lage WW-premie. Aan de hand hiervan stelt de specialist de periodieke rapportages op.

Mohamed Najim
Bram Bloemen

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een optimaal resultaat.

Whitepaper:

Opleiden loont!

Hoe investeer je in een toekomstbestendige informatie en maak je optimaal gebruik van de beschikbare subsidies en kostenbesparingen?

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met het toepassen van de juiste WW-premie. Toch zien we vaak nog dezelfde soort fouten langskomen en zaken die over het hoofd worden gezien. In het whitepaper opleidingssubsidies behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Do’s en don’ts voor de drie grootste opleidingssubsidies;
  • Tips voor een perfecte subsidieadministratie;
  • Stapelen van regelingen;
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

Soms. De lage WW-premie mag pas worden toegepast als de praktijkovereenkomst volledig en daggetekend aanwezig is. De partij die de praktijkovereenkomst als laatst ondertekent, bepaalt vanaf wanneer de lage WW-premie mag worden toegepast.

De WW-premie is vastgesteld naar het soort arbeidsovereenkomst van een medewerker. De percentages kunnen jaarlijks veranderen. Het percentage van de WW-premie wordt berekend over het bruto maandloon van de medewerker;

Berekening: bruto maandloon x percentage = af te dragen WW-premie
Voorbeeld: 2.500 euro x 0.0264 = 67,50 euro

De lage WW-premie is van toepassing als er wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  1. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  2. De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen;
  3. De arbeidsovereenkomst is geen oproepovereenkomst.

Hierop zijn echter enkele uitzonderingen mogelijk. In gesprek over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

De term ‘vast contract’ is duidelijk vastgelegd in de Wet, zo kan er geen twijfel over bestaan bij de toepassing van de hoge of lage WW-premie. De definitie is als volgt: ‘schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastleggen’.

Voor de controle moet je als werkgever voor medewerkers waarbij de lage WW-premie wordt toegepast administratieve onderbouwing aanleveren. Dit houdt in dat er een kopie van de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen in de loonadministratie én op de loonstrook moet de aard van het dienstverband staan.

Ben je een werkgever binnen een seizoensgebonden sector, dan zal je hoogstwaarschijnlijk veel te maken hebben met tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Voor werkgevers in deze sectoren wordt vooralsnog de hoge WW-premie toegepast voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten.