Wat is de MDIEU?

Met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) ondersteunt het kabinet bedrijven die investeren in Duurzame Inzetbaarheid met een projectsubsidie. De regeling biedt tevens subsidie voor uitkeringen voor RVU’s (vervroegde uittreding) van werkgevers aan medewerkers die niet kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld door de zwaarte van het werk.

Het eerstvolgende aanvraagmoment voor de MDIEU loopt van 2 september tot en met 27 september 2024.

De MDIEU subsidievoorwaarden voor bedrijven

Voorheen was MDIEU enkel beschikbaar voor sectoren, maar sinds september 2023 stelt het ministerie van SZW de MDIEU-subsidie ook beschikbaar voor bedrijven. Dit zijn daarvoor de belangrijkste subsidievoorwaarden:

 • het drempelbedrag voor het aanvragen van MDIEU is 75.000 euro subsidie;
 • bij een subsidieaanvraag lever je een activiteitenplan, bijbehorende begroting en bedrijfsanalyse aan;
 • de algemene kosten aangaande Duurzame Inzetbaarheid zijn voor maximaal 50% subsidiabel, voor de RVU’s bedraagt de subsidie maximaal 25% van de gemaakte kosten;
 • het is niet toegestaan om te stapelen met andere subsidies;
 • zodra de subsidie is toegekend, dien je de kosten van de uitgevoerde activiteiten administratief te verantwoorden.
beschikking Wtl 2023

September 2023 en april 2024 waren de de eerste twee aanvraagtijdvakken voor de MDIEU. Op 2 september 2024 opent een nieuwe aanvraagronde. De regeling loopt nog tot en met 31 december 2025.

WGA-staartlasten

Voor welke activiteiten kan ik MDIEU subsidie aanvragen?

De subsidieregeling biedt een tal van mogelijkheden. Dit zijn een aantal voorbeelden van activiteiten met het thema Duurzame Inzetbaarheid die in aanmerking komen voor subsidie:

 • het ontwikkelen en toepassen van instrumenten, methoden of werkwijzen, inclusief het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee
 • activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties
 • opzetten van een infrastructuur om duurzame inzetbaarheid structureel te bevorderen
 • een communicatie- of voorlichtingsactiviteit
 • een kortdurende training van of workshops voor groepen
 • het uitvoeren van monitoring en evaluatie van een bestaande of nieuwe DI-activiteit of DI-vraagstuk

Het laatste nieuws over MDIEU

Nieuw aanvraagtijdvak MDIEU in april 2024

Goed nieuws als jouw organisatie in 2024 en 2025 investeert in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers! Op 2 april 2024 opent een nieuw aanvraagtijdvak van de MDIEU-subsidie voor bedrijven. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de aanvraag van eind 2023. Onze specialist Alinda brengt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Subsidieaanvraag MDIEU? 3 tips en praktijkvoorbeelden

Op 1 september 2023 ging het portaal voor de MDIEU-aanvragen voor bedrijven open. Onze specialist Iris heeft voor tal van organisaties een aanvraag samengesteld en ingediend. Ze deelt 3 tips voor het aanvragen van deze subsidie en een aantal praktijkvoorbeelden van projecten waarvoor we reeds een aanvraag hebben ingediend. Lees hier het artikel.

Veelgestelde vragen over de MDIEU

Welke kosten zijn subsidiabel? En welke niet? Op deze en andere veel gestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN MDIEU

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je in het hele proces. Van het opstellen van een volledige aanvraag tot het inrichten van een effectieve projectadministratie en de einddeclaratie. Wij verzorgen voor jou de communicatie met de subsidieverstrekker.

Zodra subsidie aan jouw organisatie wordt toegekend, dien je de gemaakte kosten aan de activiteiten te verantwoorden. Onze specialisten hebben veel ervaring met het voorbereiden en voeren van (omvangrijke) projectadministratie. Wij helpen jou daar graag bij!

Wij hebben veel contact met betrokken partijen zoals het ministerie van SZW en zijn daardoor altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij informeren jou over eventuele veranderingen, dat je altijd weet waar je aan toe bent en niet voor verassingen komt te staan.

Factsheet MDIEU

De MDIEU maakt het financieel mogelijk voor bedrijven om te investeren in Duurzame Inzetbaarheid. OAZ ontzorgt jou hierin van A tot Z. In de factsheet lichten we toe hoe we samen met jou de MDIEU subsidie realiseren. In vier stappen leggen we onze werkwijze uit.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. In dit gesprek worden de mogelijkheden met de MDIEU subsidie voor jouw organisatie besproken. Als je eenmaal onze dienstverlening afneemt, bespreken zij periodiek de ontwikkelingen en voortgang met jou.

Elisabeth Tuppert - OAZ

Specialist MDIEU

De specialist houdt overzicht over alle binnenkomende documenten en bewaakt de gestelde deadlines. Ook houdt de specialist alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten en informeert jou over eventuele wijzigingen.

Alinda Mastenbroek - OAZ

Schrijver

Wij plannen een opstartgesprek in met onze schrijver, dit is  jullie vaste contactpersoon bij het opstellen en vormgeven van de drie documenten die nodig zijn voor de aanvraag MDIEU. De schrijver leest mee, redigeert waar nodig en treedt op als kennispartner. Ook toetst de schrijver of de subsidieaanvraag voldoet aan de gestelde eisen binnen de regeling en gereed is om in te dienen.

Gaby Groenhuijsen - OAZ

Consultant

Zodra jouw organisatie een positieve beschikking ontvangt, komt onze consultant langs om afspraken te maken over de inrichting van de projectadministratie. Daarna komen zij periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor de eindverantwoording.

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

Let erop dat loonverletkosten van deelnemers aan activiteiten met het thema Duurzame Inzetbaarheid niet subsidiabel zijn. Ook is het niet toegestaan om te stapelen met andere subsidies.

De volgende activiteiten zijn niet subsidiabel:

 • kosten die voortvloeien uit wettelijk verplichte taken (bijvoorbeeld de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en Evaluatie RI&E);
 • opleidings- en scholingskosten, met uitzondering van de kosten voor activiteiten als bedoeld in artikel 13, onder e (voorbeelden van niet subsidiabele scholing: BBL,BOL, derde leerweg, EVC-procedures, opleidingen gericht op behalen van een diploma of certificaat en van werk naar werkbegeleiding bij ontslag/reorganisatie);
 • kosten voor verbruiksgoederen;
 • loonverletkosten, zijnde de loonkosten van werkenden voor niet-productieve uren als gevolg van deelname aan subsidiabele activiteiten.

De subsidieregeling MDIEU loopt nog tot en met 31 december 2025. Als activiteiten nog doorlopen na het einde van de regeling, zijn de kosten die daarna nog worden gemaakt niet subsidiabel.

Werkgever kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor RVU-uitkeringen. Naast de voorwaarden die door wet zijn geregeld voor de RVU drempelvrijstelling, gelden aanvullende voorwaarden voor de MDIEU-subsidie, namelijk:

 • een aanvrager is verplicht om ook te investeren in Duurzame Inzetbaarheid;
 • de RVU-uitkeringen worden maandelijks uitbetaald;
 • de werkgever moet aantonen dat een medewerker het initiatief heeft genomen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • MDIEU stelt voorwaarden aan de soliditeit van de financiering van de RVU-uitkeringen;
 • zodra de subsidie is toegekend, dien je de uitgevoerde activiteiten administratief te verantwoorden.

Voor het aanvraagtijdvak van april 2024 zijn gemaakte RVU-kosten subsidiabel vanaf 1 december 2023. Voor het aanvraagtijdvak van september 2024 zijn gemaakte RVU-kosten subsidiabel vanaf 1 mei 2024.

Als gedurende het project blijkt dat jouw organisatie 10% minder of 10% meer subsidiabele kosten zal maken dan het beschikte subsidiebedrag, geldt hiervoor een meldingsplicht. Realiseert jouw organisatie minder dan 50% van de toegekende subsidie? Dan kan deze op nihil worden gesteld. Het is daarom belangrijk om tijdig melding te maken van onder realisatie, zodat bekeken kan worden of het indienen van een wijzigingsverzoek op zijn plaats is.