Wat is de Beschikbaarheidbijdrage?

De Beschikbaarheidbijdrage is een subsidieregeling waar zorgorganisaties aanspraak op kunnen maken wanneer er in de organisatie (medisch) specialisten worden opgeleid. De regeling heeft als doel om specifieke opleidingstrajecten te stimuleren waar sprake is van marktverstoring. De functie van GZ-psycholoog is hierin een voorbeeld, aan deze specialisten is in Nederland een tekort. Middels Beschikbaarheidbijdrage kunnen zorgorganisaties investeren in deze opleidingstrajecten om ook in de toekomst specialistische zorg aan te kunnen bieden.

Wanneer kom je in aanmerking voor Beschikbaarheidbijdrage?

Alleen organisaties die erkend zijn door de registratiecommissie komen in aanmerking voor Beschikbaarheidbijdrage. Voor de toekenning heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een toewijzer aangesteld. Deze stelt vast welke organisaties in aanmerking komen voor een subsidiabele opleidingsplaats. Deze opleidingsplaatsen vallen binnen de volgende categorieën:

  • medische vervolgopleidingen voor functies zoals: een GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en een psychiater.
  • Ziekenhuisopleidingen voor functies zoals: een gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel.
  • bijzondere zorgfuncties voor functies zoals: coördinator traumazorg en een specialist in brandwondenzorg.
TAZ- en IOW-opslag
Verhoogd budget Stagefonds schooljaar 2021-2022

Houd overzicht op de ontwikkeling van de opleidingsplaatsen
in je organisatie. Heb je voorschotten in het kader van
Beschikbaarheidbijdrage ontvangen en uiteindelijk minder opgeleid?
Dan moet je het verschil terugbetalen.

De vergoedingen van de Beschikbaarheidbijdrage

De subsidie Beschikbaarheidbijdrage vergoedt het verschil tussen de kosten die een zorgorganisatie maakt voor het opleiden van de opleideling en de opbrengsten die hij of zij genereert middels het leveren van zorg. De hoogte van de vergoeding per opleidingsplaats wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van VWS.

Kom je in aanmerking voor deze subsidie, dan is de vergoeding afhankelijk van het aantal uren dat iemand daadwerkelijk in opleiding is. Per opleiding dient daarbij rekening te worden gehouden met een maximum aantal uren per werkweek.

Een aanvraag indienen,
hoe werkt dat?

Het aanvragen van een Beschikbaarheidbijdrage is een complex proces. Zo kan de aanvraag en verantwoording van verschillende subsidiejaren door elkaar lopen. We lichten je hier toe hoe het aanvraagproces verloopt:

1.   inventarisatie van beschikbare opleidingsplaatsen door opleidingsinstituten;
2.   uitnodiging om aanvraag in te dienen voor erkende praktijkinstellingen;
3.   concept toewijzingsvoorstel door de toewijzer naar het ministerie van VWS;
4.   opstellen van het verdeelplan door het ministerie van VWS – vóór 15 augustus;
5.   ben je als praktijkinstelling opgenomen in het verdeelplan? Dan kun je een aanvraag indienen.

Afsluiting van het boekjaar

Voorafgaand aan een nieuw subsidiejaar Beschikbaarheidbijdrage
dien je de aanvraag in. Voor het subsidiejaar 2025 moet je vóór
1 oktober 2024 de aanvraag hebben geregeld. 

Het laatste nieuws over Beschikbaarheidbijdrage

Samen GZ-psychologen opleiden met subsidie

Organisaties die GZ-psychologen opleiden in samenwerking met andere werkgevers, krijgen met het project Proeftuinen van TOP-opleidingsplaatsen voorrang bij het toekennen van gesubsidieerde opleidingsplaatsen van de regeling Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen. Iris legt uit wat dit project precies inhoudt.

Wanneer loont de Beschikbaarheidbijdrage?

De Beschikbaarheidbijdrage kan voor zorgorganisaties erg lonend zijn. Toch is het aanvragen van deze regeling niet eenvoudig, er zijn veel haken en ogen om rekening mee te houden. Ieder jaar opnieuw wordt de regeling onder de loep genomen en worden er kleine aanpassingen gedaan in de administratieve afwikkeling. Thomas zet de huidige situatie voor je uiteen.

Veelgestelde vragen over Beschikbaarheidbijdrage

Kan je als nieuw erkende praktijkopleider een aanvraag indienen, waar moet je aan voldoen voor de aanvraag en waar is het subsidiebedrag op gebaseerd? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt
je in het hele proces. Van het in beeld brengen van de opleidingsplaatsen,
het inrichten van een effectieve projectadministratie tot en met de administratieve
onderbouwing van de subsidieaanvraag.

Heeft je organisatie niet eerder de Beschikbaarheidbijdrage aangevraagd of
ontvangen? Dan maken we samen met jou een actieplan om voor deze subsidie
in aanmerking te komen. Wel eerder Beschikbaarheidbijdrage ontvangen?
Dan analyseren we de doelgroep en onderzoeken we of alle gegevens bij de
betrokken instanties kloppend zijn.

Zodra de aanvraag is ingediend zetten we samen met jou alle stappen in het
verantwoordingsproces. Gedurende het jaar wordt je op de hoogte gehouden
van de status van jouw aanvraag en nemen we jou de administratie uit handen.
Zo kan jij blijven doen waar je goed in bent en investeren in de toekomst van
de professionele zorg.

Factsheet Beschikbaarheidbijdrage

De Beschikbaarheidbijdrage; met welke partijen heb je te maken en hoe ga je om met het complexe aanvraagproces? OAZ ontzorgt jou hierin van A tot Z. In onze factsheet lichten we toe hoe we samen met jou de Beschikbaarheidbijdrage voor jouw organisatie realiseren. In vier stappen leggen we onze werkwijze uit.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van Beschikbaarheidbijdrage. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Alex Veldkamp - OAZ
Robert de Kuijer - OAZ

Specialist

De specialist bewaakt de deadlines, verantwoordt de onderbouwing en voert alle acties uit voor een complete en juiste subsidieaanvraag. Ook houdt de specialist alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten en informeert jou over eventuele wijzigingen.

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

Het HOV omvat de in het verleden gepleegde opleidingsinspanning van de zorgorganisatie. De totaal gerealiseerde opleidingscapaciteit in maanden per zorgorganisatie per opleiding is hier de basis. Bij de toewijzing van Beschikbaarheidbijdrage wordt rekening gehouden met het HOV zolang de zorgorganisatie als praktijkopleider erkend is.

Ieder jaar wordt middels het verdeelplan bekend gemaakt hoeveel instroomplekken een praktijkinstelling krijgt. Op basis hiervan kan de praktijkinstellingen de startende opleideling aan de beschikbare instroomplek koppelen.

In tegenstelling tot een instroomplaats is een doorstroomplaats gekoppeld aan een specifieke opleideling. Als deze opleideling een overstap maakt naar een andere praktijkinstelling en de opleiding doorzet, dan neemt deze de doorstroomplaats mee.

Er zijn hier een aantal uitzonderlijke situaties. Neem contact met ons op via 088 5600 700 of info@oaz.nl voor meer informatie.

Subsidiabele opleidingsplaatsen vallen binnen de volgende categorieën:

1.   medische vervolgopleidingen, zoals de opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en psychiater;
2.   ziekenhuisopleidingen, zoals de opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel;
3.   bijzondere zorgfuncties, zoals de opleiding tot coördinator traumazorg en specialist in brandwondenzorg.

Nee, jeugd ggz-instellingen vallen onder de Jeugdwet en komen niet in aanmerking voor de beschikbaarheidbijdrage. Voor deze organisaties bestaat de subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2023-2024. DUS-I voert deze subsidieregeling uit. OAZ kan ook ondersteuning bieden bij een aanvraag voor de subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2023-2024.

Jeugd ggz-instellingen komen in aanmerking voor subsidie voor de opleiding tot:

  • Gezondheidszorg psycholoog;
  • Psychiater;
  • Psychotherapeut;
  • Klinisch psycholoog;
  • Klinisch neuropsycholoog;
  • Verpleegkundig specialist ggz.

Per subsidiejaar zijn twee aanvraagmomenten voor Beschikbaarheidbijdrage. Één voor de verlening en één voor de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag. De aanvraag voor de verlening dien je vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar in. De aanvraag voor de vaststelling dien je vóór 1 juni na afloop van het subsidiejaar in.

Kom je voor meerdere subsidiejaren in aanmerking voor een Beschikbaarheidbijdrage, dan lopen de deadlines voor de subsidiejaren door elkaar. Neem contact met ons op via 088 5600 700 of info@oaz.nl voor meer informatie.

1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de subsidieregeling Beschikbaarheidbijdrage. Het ministerie bepaalt jaarlijks het aantal subsidiabele opleidingsplaatsen, stelt de spelregels voor het toewijzingsproces vast en publiceert het verdeelplan.

2. Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS over de benodigde aantallen aan opleidingsplaatsen voor de (medisch) specialisten.

3. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Een aanvraag Beschikbaarheidbijdrage dien je in bij de NZa. Verder is de NZa samen met TOP opleidingsplaatsen verantwoordelijk voor het toewijzingsproces van de opleidingsplaatsen.

4. Zorginstituut Nederland (ZiN)

ZiN verzorgt namens de NZa de uitbetaling van voorschotten en definitieve subsidie na afloop van het subsidiejaar.

5. TOP opleidingsplaatsen

TOP opleidingsplaatsen inventariseert de behoefte aan opleidingsplaatsen bij de zorgorganisaties die hiervoor in aanmerking komen. In samenwerking met de NZa is TOP opleidingsplaatsen verantwoordelijk voor het toewijzingsproces van de opleidingsplaatsen.

6. Registratiecommissie

De registratiecommissie geeft erkenning af voor het opleiden en registreert de inhoudelijke aspecten van de opleiding. Het hangt af van het soort opleiding bij welke registratiecommissie de opleideling moet registreren.

7. Toewijzer

Een toewijzer beoordeelt en bepaalt hoeveel opleidingsplaatsen de praktijkopleidingsinstelling krijgt. Het hangt af van het soort opleiding bij welke toewijzer de praktijkinstelling terecht kan.

De subsidie Beschikbaarheidbijdrage vergoedt het verschil tussen de kosten die een zorgorganisatie maakt voor het opleiden van de opleideling en de opbrengsten die hij of zij genereert middels het leveren van zorg.