Wat is de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas(Whk)?

Ben jij geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)? Dan ontvang je als werkgever jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie Whk. De Whk-beschikking heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of in de WGA terecht zijn gekomen. Deze uitkeringen worden aan jou als werkgever toegerekend middels de jaarlijkse Whk-premie.

Hoe wordt de Whk-premie vastgesteld?

De Whk-premie wordt voor iedere werkgever apart vastgesteld. De premie bestaat uit twee componenten: de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW. Voor de berekening van de premie worden verschillende parameters gebruikt. Deze parameters worden ieder jaar door de Belastingdienst gepubliceerd en zijn als volgt:

  1. De totale loonsom van een organisatie: deze parameter bepaalt of een organisatie is ingedeeld als kleine, middelgrote of grote werkgever.
  2. Uitbetaalde WGA- en Ziektewet (ZW) uitkeringen: deze parameter vormt de basis voor de twee componenten van de Whk-premie en zijn onderdeel van de individuele werkgeverspremie.
  3. De sectorpremie: ben je een kleine of middelgrote werkgever, dan wordt de premie (deels) bepaald door de hoogte van de sectorpremie.
Uitbreiding SLIM-regeling

Begin december van ieder kalenderjaar ontvang je als werkgever
van de Belastingdienst de Whk-beschikking, daar is de Whk-premie
voor het komende jaar in opgenomen.

Wijzigingen in verantwoording KiPZ 2023

Jaarlijks op 1 januari en 1 juli kan de overstap worden gemaakt naar
eigenrisicodragerschap, of juist terug te keren naar het UWV. Voor een
overstap is een serieuze overweging nodig van de voor- en nadelen,
zo ben je bij het vastleggen van een keuze voor tenminste
3 jaar hieraan gebonden. In dit artikel licht onze specialist Carina de
voor- en nadelen van een overstap aan je toe.

Wel of geen eigenrisicodrager?

Als werkgever ben je financieel verantwoordelijk voor de WGA-instroom die ontstaat in de periode dat een medewerker bij jou in dienst is. Ook ex-medewerkers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen vier weken na het einde van het dienstverband worden toegerekend. Ook de eventueel daarop volgende WGA-uitkering kan worden toegerekend. Twee keer per jaar kan de werkgever kiezen om eigenrisicodrager te worden, of juist terug keren naar het UWV. In beide gevallen heeft de werkgever de optie om zich te verzekeren:

  • Privaat: Als werkgever ben je in deze situatie eigenrisicodrager. De UWV stuurt maandelijks een specificatie, waarop de uitbetaalde uitkeringen worden weergegeven. De werkgever kan zich hiervoor verzekeren. Stijgen de lasten, dan leidt dit vaak tot een hogere verzekeringspremie.
  • Publiek: In deze situatie ben je als werkgever geen eigenrisicodrager. De toegerekende ZW en/of WGA-lasten dragen bij aan de jaarlijkse Whk-premie.

Controleer altijd je Whk-beschikking!

OAZ ziet in de praktijk dat er keer op keer fouten worden gemaakt in de vaststelling van de Whk-premie. De verschillende componenten van Whk-premie en de complexiteit van de berekeningswijze leidt vaak tot deze fouten. Dit kan voor de werkgever betekenen dat er onterecht een te hoge premie wordt berekend. Laat de Whk-beschikking dan ook altijd goed controleren.

Voor de Whk-controle 2021 hebben we bij 1 op de 3 controles met succes bezwaar gemaakt en daarmee een substantiële besparing voor de betreffende werkgevers kunnen realiseren. Het loont dan ook om de jaarlijkse beschikking te laten controleren!

premiepercentages 2024 voor WGA en Ziektewet

Whk-beschikkingen kunnen met terugwerkende kracht, tot 5 jaar
in het verleden, worden gecontroleerd. Doe je dit niet op tijd, dan
vervalt de mogelijke besparing die je met terugwerkende kracht
had kunnen realiseren.

Het laatste nieuws over de gedifferentieerde premie Whk

Zo controleer je jouw Whk-premie voor 2024

Als je geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) bent, heb je eind 2023 de beschikking gedifferentieerde premie Whk voor 2024 ontvangen. Deze beschikking heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en op de werknemers die in de WGA terecht zijn gekomen. Deze uitkering worden aan de werkgever toegerekend middels de jaarlijkse Whk-premie. Carina zet uiteen waar je op let bij de Whk-controle voor 2024.

Daling in premiepercentages WGA en Ziektewet 2024

Onlangs publiceerde het UWV de nota over de gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet voor 2024. Het eerste wat opvalt is dat de gemiddelde premiepercentages sinds jaren dalen. Hoe kan dat? Terwijl langdurig verzuim in veel sectoren nog steeds hoog en een grote uitdaging is. Lees hier verder.

Veelgestelde vragen over de gedifferentieerde premie Whk

Hoe lang mag een WGA-uitkering worden toegerekend, welke impact heeft de loonsom op je Whk-premie en wat zijn de drie meest gemaakte fouten in de Whk-beschikking? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN WHK

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten zorgt dat altijd verzekerd bent van een juiste beschikking en een zo laag mogelijke schadelast. Wij ontzorgen je hierbij volledig. De controle die wij uitvoeren gaat over het lopende jaar of met terugwerkende kracht middels een herzieningsverzoek. Dit kan tot wel 5 jaar terug.

Om jou controle en zekerheid te geven over de Whk-beschikking brengen wij alle toegerekende uitkeringslasten voor je in beeld. Daarbij controleren we of deze lasten terecht worden doorbelast. Wij voeren het contact met de Belastingdienst om de ontdekte fouten te herstellen en de schadelast te minimaliseren. Dit doen wij door bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan wanneer wij het oneens zijn met de beslissing. Natuurlijk doen we dit altijd in overleg met jou. Zo heb je altijd inzicht over jouw dossiers en controle over de financiële schadelasten.

Ons proces

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van de gedifferentieerde premie Whk. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny_OAZ HR Specialist

Adviseur Sociale Zekerheid

Onze adviseur biedt administratieve ondersteuning aan de specialist. Daarnaast stuurt de adviseur de terugkoppeling naar aanleiding van de controle.

Petra Roosberg
Mirella de Jong

Specialist Sociale Zekerheid

Onze specialist voert de werkzaamheden rondom de Whk-controle uit zoals dossieronderzoek en controle op juistheid. Bij de specialist kun je terecht voor alle vragen rondom de Whk.

Whitepaper Sociale Zekerheid

Vaak vergeten organisaties jaarlijks hun gedifferentieerde premie Whk te controleren. Dit is zonde, want bij 1 op de 3 gevallen zit er een fout in. In het whitepaper sociale zekerheid behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Wat te doen met de premiebrief?
  • Waar moet je op letten bij de Whk-controle?
  • Hoe krijg je zicht op de toegerekende schadelasten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

De Whk-premie bestaat uit twee premiedelen:

  1. De gedifferentieerde premie WGA-totaal
  2. De gedifferentieerde premie ZW-flex

De Whk-premie wordt berekend op basis van het totaal aan uitkeringen dat wordt toegerekend aan de werkgever. De berekening is gebaseerd op gegevens uit het verleden. Zo worden uitkeringen die in 2019 zijn uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden in 2021 toegerekend aan de premie.

Ben je op zoek naar ondersteuning bij de jaarlijkse controle van de Whk-premie van jouw organisatie? Neem contact op met onze specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Ja, het is mogelijk om een specificatie van de uitkeringen die aan jouw organisatie worden toegerekend voor de Whk te ontvangen. Je ontvangt het overzicht nadat je een (pro-forma) bezwaar heeft ingediend.

Volgens de wetgeving is een werkgever maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de financiële lasten van een WGA-uitkering. De kosten hiervoor kunnen flink oplopen. Laat dan ook altijd de jaarlijkse Whk-beschikking controleren!

Onze specialist Whk Mirella de Jong pakt dit proces van A tot Z voor je op. Ben jij op zoek naar ondersteuning of advies? Neem contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Nee, een bezwaar dien je binnen 6 weken na de dagtekening in. Wel is het mogelijk om op een later moment een zogenaamd ‘herzieningsverzoek’ in te dienen. Hiermee vraag je de Belastingdienst om alsnog een correctie door te voeren, omdat je van mening bent dat de Whk onjuist is vastgesteld.