Wat is de WGA?

Het kan je als werkgever overkomen: een (ex-)medewerker wordt langdurig ziek. Na 104 weken loondoorbetaling heeft deze medewerker mogelijk recht op een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Middels de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) of een verzekeringspremie betaal je voor de WGA uitkeringslasten van deze medewerker. Deze lasten worden tot wel 10 jaar aan je organisatie toegerekend.

Ben je geen eigenrisicodrager? Dan is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)medewerker. Houd grip op je financiële lasten en volg dit verloop proactief!

De WGA; waar krijg je als werkgever mee te maken?

Als je medewerker langdurig ziek wordt is dat vervelend voor alle betrokken partijen. Na 104 weken van ziekte kan de medewerker instromen in de WGA. De medewerker heeft recht op een WGA-uitkering als deze:

  • Tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt is of;
  • De medewerker is volledig (80-100 procent) arbeidsongeschikt, maar er is wel zicht op verbetering.

Ongunstige verzuimcijfers zijn van grote invloed op de WGA-lasten voor de werkgever. Het is dan ook van belang om goed overzicht te houden over het langdurig verzuim van (ex-)medewerkers en te werken aan optimale re-integratie. De financiële schadelasten kunnen namelijk flink oplopen.

WIA-claimbeoordeling 60-plusser

Jaarlijks zijn er twee momenten om een overstap te maken
naar eigenrisicodragerschap, of juist terug te keren naar het
UWV. Dit is een serieuze overweging en het is van belang
om de voor- en nadelen voor je organisatie af te wegen.
In dit artikel licht onze specialist Carina de voor- en nadelen
van het eigenrisicodragerschap toe.

Subsidieregeling KIPZ verlengd

WGA-lasten kunnen tot maximaal 10 jaar aan de werkgever
worden toegerekend. Dit geldt ook voor medewerkers die uit
dienst zijn, maar waarvan de schadelasten bij jou als laatste
werkgever worden toegerekend. Onze tip: Houd vinger aan de pols
om de schadelasten te verminderen.

Een herbeoordeling aanvragen voor de WGA?

Wanneer de mate van arbeidsongeschiktheid van een zieke (ex-)medewerker verlaagd wordt, betaal je als werkgever minder premie. Ontvangt de medewerker een IVA-uitkering, dan worden de lasten in hun geheel niet aan jou als werkgever toegerekend. Dit levert vaak een forse, jarenlange besparing op.

Door actief de termijnen van het UWV op te volgen en waar mogelijk herbeoordelingen aan te vragen, of in bezwaar te gaan kun je een duurzame verlaging van je premielasten realiseren.

Het laatste nieuws over de WGA

WGA-bezwaar in tijden van oplopende beslistermijnen

Bezwaarprocedures kunnen ingewikkeld zijn. Nu het UWV kampt met achterstanden en oplopende beslistermijnen, geldt dat ook regelmatig voor de WGA-bezwaarprocedure. Welke opties heb je als het UWV na het verlengen van de beslistermijn nog steeds geen beschikking heeft afgegeven? Onze specialist beantwoord deze vraag en meer in dit artikel.

Nieuwe maatregelen voor aanpak WIA-achterstanden

Opnieuw maakt het kabinet zich hard om achterstanden bij het UWV terug te dringen. In de Prinsjesdagstukken is dat te zien in een pakket maatregelen om de WIA-wachttijden te verminderen en daarmee onzekerheid over inkomen en financiële risico’s te beperken. Onze specialist Carina licht je in deze Prinsjesdag-update 2023 de belangrijkste punten toe.

Veelgestelde vragen over de WGA

Wat is het verschil tussen WIA, WGA en IVA, welke soorten WGA-uitkeringen zijn er en vraag je als werkgever zelf de WGA-uitkering voor de medewerker aan? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN WGA

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten zorgt dat je altijd verzekerd bent van een zo laag mogelijke schadelast. Wij ontzorgen je hierbij volledig. Door actief de termijnen van het UWV op te volgen en waar mogelijk herbeoordelingen aan te vragen of in bezwaar te gaan, realiseren wij vaak een duurzame verlaging van je schadelasten. Wij houden rekening met wetswijzigingen van de laatste en toekomstige jaren en bewaken voor jou alle deadlines van de aangevraagde herbeoordelingen, bezwaren, maar ook de door het UWV afgegeven beschikkingen.

OAZ is ook professioneel rechtshulpverlener. Zo kunnen wij medische dossiers van je (ex-)medewerkers inzien om je zo van een gericht advies te voorzien en het werk van het UWV nog beter op juistheid te kunnen controleren. Onze processen zijn erop gericht om al deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Door gebruik te maken van WGA Management heb je altijd inzicht over jouw dossiers en controle over de financiële schadelasten.

Ons proces

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van de WGA. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Alex Veldkamp OAZ

Adviseur Sociale Zekerheid

Onze adviseur geeft administratieve ondersteuning aan de specialist.

Petra Roosberg
Wendy Duysserinck

Specialist Sociale Zekerheid

De specialist beoordeelt de dossiers en geeft je advies over de vervolgstappen. Daarnaast kun je bij de specialist terecht voor alle inhoudelijke vragen omtrent WGA Management.

Whitepaper Sociale Zekerheid

Iedere organisatie heeft last van langdurig verzuim. Dit kan je op verschillende wijze oplossen en het managen van jouw WGA-premie is daar een belangrijk middel in.  In het whitepaper sociale zekerheid behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Hoe is de WGA-premie opgebouwd;
  • Waar moet je op letten in de dossier opbouw;
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

Na 88 weken van ziekte ontvangt de medewerker een brief van het UWV. Daarin staat vermeld tot wanneer de medewerker de uitkering kunt aanvragen

In sommige situaties is snel duidelijk dat de medewerker niet meer zal terugkeren in de arbeidsmarkt. De medewerker kan in dit geval een vervroegde WIA-uitkering, ofwel de IVA-uitkering, aanvragen, vanaf 3 weken tot 68 weken van ziekte. De bedrijfsarts of arbodienst breng hierover in de meeste gevallen een gericht advies over uit, zo weet je als werkgever waar jij en de medewerker als vervolgstappen moeten ondernemen. Let erop dat je gedurende deze periode een dergelijk verzoek slechts één keer kan indienen.

Een herbeoordeling vraag je aan wanneer je het vermoeden hebt dat de situatie van de (ex-)werknemer is gewijzigd. Bijvoorbeeld doordat een behandeling heeft plaatsgevonden en er meer mogelijkheden zijn om (weer) aan het werk te gaan. Door de oplopende achterstanden bij het UWV is het van belang om een (medische) onderbouwing van je aanvraag mee te sturen. Dat maakt de kans dat groter de herbeoordeling (op korter termijn) wordt uitgevoerd. Beschik je niet over medische informatie? Dan kun je een Arboarts of ander partner inschakelen die de medische gegevens mag inzien. Organisaties die Professioneel Rechtshulpverlener zoals OAZ zijn hebben ook de rechten om de medische gegevens te mogen inzien.

 

Binnen 8 weken na de WIA-aanvraag ontvangt de medewerker de beslissing van het UWV over welke WIA-uitkering hij of zij zal gaan ontvangen.

UWV kampt met behoorlijke achterstanden. Dat maakt dat je in veel gevallen langer moet wachten dan de 8 weken die UWV hiervoor krijgt. Indien niet tijdig een beslissing wordt afgegeven door UWV kun je alvast een voorschot op de uitkering aanvragen. Dit voorschot wordt bij een latere WIA toekenning verrekend met de WIA uitkering. Terugbetalen van het voorschot is in augustus 2021 door UWV stopgezet met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020. Als er geen WIA uitkering wordt toegekend, maar wel een WW-uitkering, dan wordt het voorschot hiermee verrekend.

Ja, als werkgever kun je bezwaar maken. Tot 6 weken na de datum van de brief met de beslissing heb je de tijd om bezwaar te maken. Voor Ziektewetbeslissingen is de termijn 2 weken.