De TAZ- en IOW-opslag van SectorplanPlus

Heeft jouw organisatie voor schooljaar 2023-2024 SectorplanPlus subsidie aangevraagd? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor de TAZ- en IOW-opslag. In het meest gunstige geval, wordt de subsidie per deelnemer bijna verdubbeld. Hiervan gebruik maken? Dien uiterlijk 31 oktober 2023 de verantwoording in. Onze specialist Fleur vertelt je alles over de voorwaarden voor de opslagen en de benodigde verantwoording.

Verlenging SectorplanPlus 2023-2024

Afgelopen juli kondigde RegioPlus aan dat de regeling SectorplanPlus nog eens met één schooljaar verlengd wordt. De gelden zullen na schooljaar 2023-2024 overgaan in het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Met de TAZ- en IOW-opslag sorteert de regeling alvast voor op de uitvoering van dit programma en dat van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging (IOW).

Iedere organisatie die een aanvraag heeft ingediend voor SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 én daarbij heeft aangegeven gebruik te willen maken van de opslag(en), dient hiervoor uiterlijk 31 oktober 2023 verantwoording af te leggen. Voor organisaties die geen verantwoording in te dienen, vervalt na de deadline het recht op de opslag(en). Zij krijgen alleen de basissubsidie.

In de onderstaande tabel worden per categorie de bedragen met en zonder opslag weergegeven.

Figuur 1: maximale subsidiebedragen per deelnemer

Basissubsidie Basissubsidie + opslag samenwerking-TAZ Basissubsidie + opslag samenwerking-TAZ + opslag samenwerking-IOW
Activiteit A (BBL, derde leerweg)
deelnemers met een contract van > 24 uur per week
€ 2.250,- € 2.750,- € 4.000,-
Activiteit A (BBL, derde leerweg)
deelnemers met een contract van < 24 uur per week
€ 1.800,- € 2.200,- € 3.600,-
Activiteit B (Hbo duaal, deeltijd en associate degree)
deelnemers met een contract van > 24 uur per week
€ 2.250,- € 2.750,- € 4.000,-
Activiteit B (Hbo duaal, deeltijd en associate degree)
deelnemers met een contract van < 24 uur per week
€ 1.800,- € 2.200,- € 3.600,-
Activiteit C (training en ontwikkeling) € 2.000,- n.v.t. n.v.t.

Wat is de TAZ-opslag?

Met de TAZ-opslag ontvangt een organisatie extra subsidie voor alle opleidingsactiviteiten in de categorieën A (BBL en derde leerweg) en B (hbo duaal, -deeltijd en associate degree). Voor een volledig schooljaar gaat het om 400 tot 500 euro extra subsidie per deelnemer.

Voorwaarden aan activiteiten

Zorgorganisaties die samenwerken met één of meerdere (zorg)organisaties op tenminste één van de onderstaande thema’s, mogen gebruik maken van de TAZ-opslag.

  1. De inzet van opleiders en begeleiders
  2. De inzet van ruimte en materiaal, dat rechtstreeks verband houdt met het opleidingsproject
  3. Visie- en planvorming van gezamenlijke opleidingsprojecten

Ook als je de intentie hebt om later in dit tijdvak een samenwerking aan te gaan, mag je de opslag aanvragen. De samenwerking moet dan vóór 31 augustus 2024 tot uiting komen.

Praktijkvoorbeelden activiteiten TAZ-opslag

De thema’s zijn ruim geformuleerd, daarom geven we ook een aantal praktijkvoorbeelden van activiteiten waardoor een organisatie in aanmerking kan komen voor de TAZ-opslag.

  • Een leerling van jouw zorgorganisatie die gedurende een korte periode stageloopt bij een andere zorgorganisatie
  • Zorgorganisaties die samen een zij-instroomtraject of verkorte opleiding ontwikkelen
  • Zorgorganisaties die materialen en lesruimtes delen

Voorwaarden aan samenwerkende organisaties

Een samenwerking bestaat uit tenminste twee zorg- en welzijnsorganisaties, die geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit hoofde van de Wlz, Zvw, Jeugdwet, Wmo of Wpg. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, mogen bijvoorbeeld ook opleiders of gemeenten deelnemen aan de samenwerking. Het is niet toegestaan om een samenwerking aan te gaan met enkel organisaties die binnen dezelfde holding vallen.

Verantwoording TAZ-opslag

Ter verantwoording van de TAZ-opslag vraagt de subsidieverstrekker een getekende ‘Intentieverklaring samenwerking-TAZ’ van de aanvragende organisatie. De bestuurders van alle organisaties in de samenwerking dienen deze verklaring gezamenlijk te ondertekenen. Via het portaal waarin de aanvraag is ingediend, heeft RegioPlus een format beschikbaar gesteld.

Wat is de IOW-opslag?

Waar de TAZ-opslag voor een brede groep beschikbaar wordt gesteld, is de doelgroep van de IOW-opslag beperkt. Alleen organisaties die wijkzorg leveren, komen in aanmerking voor de opslag. Een voorwaarde voor de IOW-opslag is dat de organisatie ook deelneemt aan een TAZ-samenwerking.

Met de IOW-opslag ontvangt een organisatie extra subsidie voor medewerkers die in de wijkverpleging werken én de opleiding tot helpende (niveau 2), verzorgende IG (niveau 3) of verpleegkunde (niveau 4 en 6) volgen. Per deelnemer gaat het voor een volledig schooljaar om ca. 1.750 euro (incl. de TAZ-opslag) extra subsidie.

Verantwoording IOW-opslag

Om gebruik te maken van de IOW-opslag dient jouw organisatie (naast de ‘Intentieverklaring samenwerking TAZ’) het zorgcontract met de zorgverzekeraar in. Voor organisaties die alleen niet-gecontracteerde zorg leveren, stel de subsidieverstrekker een alternatief formulier beschikbaar. Dit format vindt je terug in het portaal van de aanvraag.

Subsidie optimaal benutten

De subsidieregeling SectorplanPlus biedt tal van mogelijkheden, ook opleidingsactiviteiten die je bij de aanvraag nog niet had voorzien, mag je tijdens de verantwoording nog toevoegen.

OAZ heeft veel ervaring met het aanvragen en verantwoorden van subsidie vanuit deze regeling. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie of heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten via info@oaz.nl of 088 5600 700.