Uitbreiding mogelijkheden Loonkostenvoordeel

In de Prinsjesdagstukken van afgelopen dinsdag is flink aandacht besteed aan ontwikkelingen rondom lonen en loonkostenvoordelen. Graag brengen wij je op de hoogte van de reeds doorgevoerde wijzigingen en de voorgestelde wijzigingen voor in de nabije toekomst.

Verhoging wettelijk minimumloon per januari 2023

Begin 2023 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd. Ten opzichte van juli 2022 zal dit een stijging zijn van 10,15%. Deze loonsverhoging komt niet enkel in salaris tot uiting, maar werkt door in alle aan het WML gekoppelde regelingen. Hieronder vallen onder andere de loongerelateerde uitkeringen als WIA en de WW. 

Door de verhoging van het WML nemen ook de uitgaven aan het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) en het Jeugd Lage-Inkomensvoordeel (Jeugd-LIV) toe. Omdat de uitbetaling van het (Jeugd-)LIV altijd een jaar later plaatsvindt, zal deze toename vanaf 2024 zichtbaar zijn. 

Uitbreiding mogelijkheden Loonkostenvoordeel

Opvallend nieuws is een voorstel voor het wijzigen van de systematiek van het Loonkostenvoordeel (LKV). Hiervoor is een wetsvoorstel in voorbereiding waarin de volgende aanpassingen worden besproken:

1. Een nieuwe werkgever kan loonkostenvoordelen ontvangen voor een werkgever die eerder een doelgroepverklaring heeft ontvangen waarvan de looptijd nog niet is verstreken.

2. De doelgroep LKV Herplaatsen Arbeidsgehandicapten wordt uitgebreid. Werkgevers kunnen hierdoor vaker aanspraak maken op het LKV voor deze specifieke doelgroep.

Het kabinet verwacht deze wijzigingen per 2025 aan te brengen, dit is het jaar dat de laatste betalingen van het Jeugd-LIV en het LIV plaatsvinden. 

Budgettaire ontwikkelingen LKV herplaatsen arbeidsgehandicapten

Wanneer de uitbreiding LKV Herplaatsen Arbeidsgehandicapten, zoals verwacht, doorgang zal vinden, zal dit leiden tot flinke extra uitgaven van € 25 miljoen, die worden gedekt binnen de loonkostenvoordelen. De verandering in de voorwaarden leidt ook tot een stijging van de uitgaven van naar schatting € 0,6 miljoen. Dit zijn structurele kosten. Daarnaast nemen de uitgaven vanaf 2026 voor bovenstaande loonkostenvoordelen met circa € 28 miljoen af doordat per 2025 (uitbetaling in 2026) de hoogte van de tegemoetkoming van het LKV Ouderen, LKV Arbeidsgehandicapten en LKV Herplaatsen Arbeidsgehandicapten wordt verlaagd.

Ontwikkelingen LKV Banenafspraak

Om de duurzaamheid van de banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak te vergroten, zijn twee wijzigingen voorgesteld omtrent het LKV banenafspraak. Om te beginnen komt het maximum van drie jaar bij toepassing van de LKV banenafspraak te vervallen. Daarnaast is het plan om de LKV banenafspraak te laten gelden voor alle medewerkers die aan de voorwaarden voldoen, niet enkel de medewerkers die onlangs in dienst zijn getreden. Omdat deze maatregelen wetswijziging vergen, is de verwachting dat dit per 2025 actueel zal zijn. 

Omdat, naar verwachting, de uitgaven aan het LKV zullen stijgen door de groeiende doelgroep van de LKV Banenafspraak, worden er per 2026 extra middelen gereserveerd om dit structureel beschikbaar te maken voor iedereen uit de doelgroep. 

Op zoek naar ondersteuning?

OAZ ondersteunt verschillende organisaties bij het proces rondom de aanvraag en de verantwoording van loonkostenvoordelen. Wil je weten of jouw organisatie ook maximaal gebruik maakt van de beschikbare mogelijkheden? Bel ons dan op 088 5600 700 of mail naar info@oaz.nl.