Uitbreiding subsidiemogelijkheden Participatiewet

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. De 35 arbeidsmarktregio’s zijn daarbij een ankerpunt in de regio waar werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen, UWV en gemeenten samenwerken. Het Rijk bewaakt daarnaast dat de doelstellingen uit het banenplan en het quotum arbeidsgehandicapten gehaald worden. Beoogd is een uitbreiding van de Participatiewet voor een verder impuls van de doelgroep.

Doelgroep Participatiewet

De doelgroep van de banenafspraak bestaat uit mensen die door het UWV aan werk worden geholpen (Wajongers) en mensen die door gemeenten worden geholpen (mensen met een Wsw-indicatie, met een WIW/ID-baan of uit de Participatiewet die minder dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen).

Extra impuls

De stimuleringsmaatregelen die daarbij door het UWV en gemeenten ingezet kunnen worden verschillen van elkaar. Met gemeenten en sociale partners zijn in de Werkkamer afspraken gemaakt om deze maatregelen voor de gehele doelgroep van de banenafspraak zoveel mogelijk te harmoniseren. De afspraken zijn uitgewerkt in een wetsvoorstel tot Harmonisatie van Instrumenten in de Participatiewet dat in behandeling is bij het parlement. Het regelt dat de hele doelgroep van de banenafspraak, ongeacht of iemand in de kaartenbak zit van het UWV of de gemeente, aanspraak maakt op een no-riskpolis en op dezelfde mobiliteitsbonus. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2016. Het kabinet geeft met een investering van € 100 miljoen in de periode 2016–2020 een impuls aan het creëren van nieuw beschut werk. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats.

Vragen?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met jouw accountmanager of Joey Burggraeve via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.