Verbetering Hybride markt WGA

Op 22 juni 2015 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kamerbrief “Verbetering hybride markt WGA” verzonden aan de Tweede Kamer. Deze kamerbrief betreft een voorstel tot aanpassing in de wijze van financiering van de WGA-lasten bij het UWV en een andere afbakening van het eigenrisico per 1 januari 2017.

De keuze om als werkgever te verzekeren voor het WGA-risico via UWV of via een verzekeraar wordt een hybride stelsel genoemd. Het hybride stelsel moet er voor zorgen dat zowel op de private markt als bij het UWV zoveel mogelijk gestreefd wordt om gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers weer zoveel mogelijk te re-integreren.

In de kamerbrief komen twee belangrijke maatregelen naar voren om de concurrentieverhoudingen te borgen en verbeteren op de hybride WGA-verzekeringsmarkt:

  1. De wijze van premiestelling na terugkeer van eigenrisicodragen WGA (ERD) naar UWV wordt aangepast. De premiestelling wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten. Op deze manier betalen terugkerende werkgevers een premie die vergelijkbaar is met een premie die ze zouden betalen bij een overstap tussen private verzekeraars.
  2. De financiering van staartlasten worden aangepast. Ook wanneer er de overstap wordt gemaakt van UWV naar een private verzekeraar begint men met een schone lei door de uitloopdekking.

Door de aanpassingen zal het premieverschil tussen de private en publieke premie meer in evenwicht komen.  Daarentegen weegt de wijze waarop schadelastbeheersing is vormgegeven nog zwaarder dan momenteel het geval is in de keuze voor het eigenrisicodragerschap.

De nieuwe wijze van premiestelling en afbakening van ERD (zonder staartlasten) zal met ingang van 1 januari 2017 gelden voor alle werkgevers die na 1 januari 2015 terugkeren naar UWV of ERD WGA worden.

Wil je meer informatie over deze aanpassing in de financiering van de WGA-lasten of ben je benieuwd wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met jouw accountmanager of Joey Burggraeve via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.