Subsidies op basis van de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) 2017, is uw organisatie er klaar voor?

Omdat de huidige premiekortingen niet in alle gevallen toereikend blijken, is de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) opgesteld. Op basis van deze wet wordt een nieuwe vorm van tegemoetkomingen loonkostenvoordeel en lage inkomensvoordeel geïntroduceerd.

De invoering van deze regelingen gaat in fases. Het Lage inkomensvoordeel start in 2017 en het loonkostenvoordeel volgt in 2018. Verder is er nog een wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot het minimumjeugdloonvoordeel. Indien dit voorstel wordt goedgekeurd, treedt ook deze regeling in 2018 in werking.

Een brug slaan met de Wtl

Met de WTL wil het kabinet een brug slaan tussen drie belangrijke doelstellingen, namelijk:

  • Het vergroten van een kans op een baan en werkzekerheid voor iedereen;
  • Het bevorderen van kansen op een baan en werkzekerheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt;
  • Het streven naar robuuste werkprocessen die voor iedereen helder en uitvoerbaar zijn.

De Wet tegemoetkoming loondomein bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Loonkostenvoordeel (LKV)

De doelstelling blijft het bevorderen van de arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigde ouderen en mensen met een beperking. Nieuw is dat er nu voor alle doelgroepen een zogenaamde doelgroepverklaring noodzakelijk is. De doelgroepverklaring dient binnen 3 maanden na indiensttreding te worden aangevraagd. Het LKV zal niet, zoals u gewend bent, per aangiftetijdvak worden verrekend. De uitbetaling vindt één keer per jaar achteraf plaats. In 2019 ontvangt u de subsidie over het jaar 2018.

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV verschaft een financieel voordeel voor werkgevers en werknemers wanneer de medewerkers niet meer verdienen dan 120% van het wettelijk minimumloon(WML). Dit percentage is gebaseerd op een 38-urige werkweek. Eén van de belangrijkste voorwaarden is het minimum aantal verloonde uren per kalenderjaar. Op jaarbasis moet uit de loonaangifte blijken dat er sprake is van minimaal 1248 verloonde uren.

 Minimumjeugdloonvoordeel (MJV)

 De jeugdlonen gaan (gefaseerd) verdwijnen en gaan op in het WML. Het MJV geldt uitsluitend voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar, mits zij binnen bepaalde bandbreedtes (deze zijn niet generiek, maar per leeftijdscategorie vastgesteld) van het voor dat kalenderjaar verloonde gemiddeld uurloon blijven. In het geval deze doelgroep meer verdient dan de bedoelde bandbreedtes, kunnen ze wel weer in aanmerking komen voor de LIV (mits wordt voldaan aan de specifieke voorwaarden van het LIV). Overigens is er nog een kans dat het Wettelijk minimumjeugdloon nog wel van toepassing blijft voor zogeheten BBL-ers. In dat geval is voor deze groep medewerkers het MJV waarschijnlijk buiten bereik, omdat zij dan onder de bandbreedte van hun leeftijdscategorie komen.

Ben jij voorbereid?

 Is uw organisatie voorbereid op de WTL en is uw administratie hier straks goed op ingericht? Hoe gaat het nu met de bestaande premiekortingen? Hiervoor is een overgangsregeling in werking getreden: de bestaande premiekortingen lopen gewoon door in 2017 en worden in principe ook gesubsidieerd vanaf 2018 onder de nieuwe subsidieregeling. Wel dient u in 2017 vooruitlopend op de nieuwe regeling, uw administratie op orde te brengen. Uiteraard adviseren wij u graag om ook deze overgang correct te laten verlopen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over subsidies op basis van de WTL of ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.