Aantal werkgevers dat voor een private WGA verzekering kiest daalt

Naar aanleiding van de wetswijzigingen per 1 januari 2017 heeft het ministerie van SZW in beeld gebracht wat de effecten hiervan zijn geweest op de WGA-markt:

Per 1 januari 2017 zijn twee wijzigingen in werking getreden op de hybride markt WGA. UWV brengt een meer marktconforme premie in rekening bij (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren naar de publieke verzekering. Daarnaast vallen de staartlasten van werkgevers die na een periode van publieke verzekering bij UWV eigenrisicodrager worden niet meer onder het eigen risico van werkgevers (ongeacht hun grootte).


Hiermee wordt aangesloten bij de private verzekeringen die de staartlasten ook af-financieren. Tegelijk zijn, als onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA), de WGA-vast en WGA-flex aan elkaar gekoppeld. Werkgevers moeten nu dus kiezen voor publieke of private verzekering voor hun gehele WGA-risico. Hiermee worden werkgeversprikkels voor flexwerkers meer in lijn gebracht met die voor vaste werknemers.

Bron: Kamerbrief Hybride markt 5-4-2017

Uitkomst wetswijzigingen per januari 2017

De afgelopen periode hebben veel werkgevers voor de WGA opnieuw een afweging gemaakt voor eigenrisicodragen of publiek verzekeren via het UWV. Puur gekeken naar het aantal werkgevers blijkt dat het aantal eigenrisicodragers WGA fors gedaald is, eveneens is er een daling te zien in de verzekerde loonsom. Deze is relatief beperkt. Uit deze gegevens blijkt dat vooral kleine werkgevers de keuze hebben gemaakt om terug te keren naar het UWV.

De ZW geeft juist een tegengesteld beeld. Zowel in het aantal werkgevers als in de verzekerde loonsom is een stijging te zien. Deze stijging wordt voor een deel verklaard doordat WGA verzekeraars ten aanzien van nieuwe eigenrisicodragers WGA werkgevers verplichten om ook voor de ZW eigenrisicodrager te worden. Eén van de redenen van het grote aantal publiek verzekerden voor de WGA  is het feit dat de sectorale premie die het UWV rekent relatief laag is ten opzichte van de private verzekeringsoplossing. De sectorale premie geldt voor kleine werkgevers en deels voor middelgrote werkgevers. Daarom is het voor kleine werkgevers  interessanter om voor het UWV te kiezen. Ook zorgt het beleid van WGA verzekeraars ten aanzien van de verplichting om ook voor de ZW eigenrisicodrager te worden voor een extra drempel. Dit betekent namelijk dat werkgevers de verzuimorganisatie volledig moeten inrichten op de re-integratieverplichtingen die bij het ZW eigenrisicodragerschap komen kijken.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de veranderingen binnen de WGA na de wetswijzigingen per 1 januari 2017? Of heb je een andere vraag omtrent eigenrisicodragerschap ZW/WGA? Neem contact op met jouw Accountmanager of met onze specialisten Sociale Zekerheid via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.