Antwoord op de meest gestelde vragen over de SOW

De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (hierna: SOW) is in het leven geroepen om meer kwalitatieve zorg te bieden, waarbij meer tijd en werkplezier voor medewerkers in wijkteams wordt gecreëerd. De overheid geeft middels de SOW zorgorganisaties een financieel steuntje in de rug voor het opstarten van duurzame activiteiten die aan het doel bijdragen. Inmiddels nadert de derde aanvraagronde van deze regeling, met als deadline 12 september aanstaande.

Subsidiabele activiteiten van de SOW zijn onderhevig aan verschillende kaders. Ook moet een aanvragende organisatie flink wat op orde hebben voordat een aanvraag kan worden ingediend. Hoe de regeling in elkaar steekt, en wanneer een organisatie er gebruik van kan maken lichten we in dit artikel graag toe.

Wie komen in aanmerking voor de SOW?

Zorgorganisaties die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet komen in aanmerking voor subsidiegelden uit de SOW.

De regeling voorziet met name in de versterking van samenwerking tussen ketenpartners. Als subsidieverstrekker stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) bij een aantal subsidiabele activiteiten de eis dat deze worden uitgevoerd door een dergelijke samenwerking. Dit kan met zowel één of meerdere zorgorganisaties als met ZZP’ers die actief zijn binnen hetzelfde werkgebied. Door de opname van deze eis hoopt de RVO één gezicht te creëren in de wijk, de coördinatie van de zorgvragen te bevorderen én de werkdruk voor de wijkteams te verlichten.

Welke subsidiegelden zijn beschikbaar voor de SOW?

Voor de derde aanvraagronde van de SOW is er 15 miljoen euro beschikbaar. De subsidie draagt tussen de 30% tot 75% bij aan de totale kosten, afhankelijk van de activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, daarbij geldt het principe: ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’.

Aanvragers kunnen activiteiten opvoeren binnen verschillende categorieën, die allen een eigen maximum aan subsidiegelden bevatten. De spreiding van de maximumbedragen ligt tussen de 25.000 euro en 250.000 euro per activiteit.

In welke periode moeten de SOW-activiteiten plaatsvinden?

Binnen de derde aanvraagronde van de SOW dient een activiteit te zijn gestart tussen 4 juli 2022 en 28 februari 2023. De activiteit moet uiterlijk 31 december 2023 zijn afgerond.

Welke activiteiten zijn subsidiabel binnen de SOW?

Ten opzichte van de eerdere twee aanvraagrondes zijn er in de derde ronde twee extra categorieën toegevoegd aan de lijst met subsidiabele activiteiten. De in totaal negen categorieën zijn als volgt:

  1. Het verbeteren van de deskundigheid van wijkteams voor meer uitwisseling van kennis, kunde en ervaringen.
  2. Het realiseren van beter herkenbare en aanspreekbare wijkteams.
  3. Het aangaan van meer samenwerking met ketenpartners, zoals andere zorgorganisaties of ZZP’ers die in het werkgebied actief zijn.
  4. Het verbeteren van de zelfredzaamheid en de eigen regie van cliënten.
  5. Het verlichten van de administratieve lasten.
  6. Het verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur.
  7. Het realiseren van nieuwe technologieën voor een betere toegankelijkheid van de zorg.
  8. Het opzetten en uitvoeren van een traineeprogramma voor Hbo-opgeleide verpleegkundigen.
  9. Het opzetten en uitvoeren van begeleidingstrajecten voor nieuwe medewerkers en/of stagiair(e)s. Het gaat hier enkel om de personeelskosten van de coaches en coachees, het opzetten van  voorbereidende activiteiten voor deze trajecten zijn niet subsidiabel.

Mogen activiteiten gecombineerd worden met andere opleidingssubsidies?

Activiteiten die eerder zijn opgevoerd binnen de regelingen Praktijkleren, Stagefonds en/of SectorplanPlus komen niet in aanmerking voor de SOW. Stapeling van subsidiegelden is daarmee niet mogelijk.

Vragen?

Om een aanvraag te kunnen indienen moet er al een kant en klaar plan liggen om aan te dragen bij de RVO. Heeft jouw organisatie een project wat mogelijk in aanmerking komt voor de SOW, en wil je dit graag laten toetsen? We kijken graag met jou naar de mogelijkheden. Neem gerust contact op met onze specialist Thomas Pillen via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.