Bezuinigingen op langdurige zorg geschrapt en extra budget voor verpleeghuiszorg en wijkverpleegkundigen!

Na drie jaar van hervormingen en forse bezuinigingen, heeft het kabinet besloten in 2017 af te zien van verdere bezuinigingen op verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. De geplande bezuinigingen van € 500 miljoen zijn geschrapt. Daarnaast heeft het kabinet geen nieuwe hervormingen voor de zorg op de rol staan.

Het kabinet wilde geld besparen door de langdurige zorg anders te organiseren. Dat plan leidde tot veel kritiek. De Algemene Rekenkamer twijfelde aan de haalbaarheid van het plan en ook zorgaanbieders sloegen alarm. Zij waren bang voor ontslagen, langere wachtlijsten en gedwongen sluitingen van verpleeghuizen.

Investering kabinet in verpleeghuiszorg

Door extra investeringen in de verpleeghuiszorg loopt het geld dat beschikbaar is in de Wet langdurige zorg voor ouderen en mensen met een handicap op van 19,8 miljard dit jaar tot 23,3 miljard in 2020.

Er gaat extra geld naar opleiding en bijscholing van medewerkers, zodat hun kennis en beter aansluit op de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten. Daarnaast wordt de dagbesteding uitgebreid, worden cliëntenraden versterkt en wordt het toezicht intensiever en meer gericht op kwaliteit door de ogen van de cliënt.

Naast de toegenomen zorgzwaarte in de verpleeghuizen doen ook meer mensen een beroep op langdurige zorg. In de praktijk blijkt dit vaker voor te komen dan geraamd. Dit heeft tot gevolg dat het huidige budget niet toereikend is. Het inkoopbudget voor de langdurige zorg wordt dit jaar nog met bijna 200 miljoen euro verhoogd.

Extra budget voor wijkverpleegkundigen

Ook heeft het kabinet maatregelen genomen om de wijkverpleegkundige een spilfunctie te geven en om zo de zorg aan huis beter vorm te geven. Allereerst is er in 2017 voor wijkverpleegkundige zorg 180 miljoen meer beschikbaar, bovenop de 180 miljoen die er in 2016 extra voor is uitgetrokken. Ten tweede hebben wijkverpleegkundigen de vrijheid gekregen om zelf te indiceren waardoor de administratieve lastendruk afneemt. Het versterken van de positie van wijkverpleegkundigen is onderdeel van de hervorming van de langdurige zorg.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het extra beschikbaar gestelde budget of het schrappen van de bezuinigingen? Neem contact op met jouw accountmanager of een van onze andere specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.