Afwijzing van je aanvraag Compensatie Transitievergoeding, wat nu?

Sinds 1 april 2020 is het mogelijk om compensatie aan te vragen voor uitbetaalde transitievergoedingen na uitdiensttreding van een medewerker. Het aanvraagproces is complex en uitgebreid. Zo moet je soms bijvoorbeeld ver in het verleden van een personeelsdossier duiken om de juiste administratieve verantwoording tevoorschijn te kunnen halen.

OAZ heeft sinds april ruim 470 aanvragen voor compensatie van de transitievergoeding ingediend voor haar klanten. Voor een groot deel van deze aanvragen hebben wij de beslissing van het UWV ontvangen. Hierin zien wij dat aanvragen vaak onterecht worden afgewezen. In een aantal gevallen gaat het om een tijdelijke afwijzing, waar het UWV vraagt om aanvullende informatie. Waar nodig starten wij een bezwaarprocedure om alsnog het volledige bedrag te ontvangen waar je recht op hebt. We delen hier graag met jou onze ervaringen.

Compensatie met terugwerkende kracht

Als werkgever heb je de financiële verplichting om bij beëindiging van het dienstverband van een medewerker een transitievergoeding te betalen. Ook als de medewerker als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst treedt geldt deze verplichting. Juist in deze situatie is dit voor de werkgever een opstapeling van kosten.

In 2018 maakte het Kabinet bekend dat ze werkgevers zouden compenseren voor de dubbele financiële lasten. Hiervoor werd de Wet Compensatie Transitievergoeding in het leven geroepen. Een voorbeeld van een dubbele financiële last is dat je als werkgever naast de te betalen transitievergoeding ook loon hebt doorbetaald tijdens de ziekteperiode van de medewerker. Daarnaast maak je ook re-integratie- of inzetbaarheidskosten. Deze kosten kunnen met toestemming van de medewerkers wel in mindering worden gebracht op de te betalen transitievergoeding.

Sinds 1 april is dus het mogelijk om compensatie aan te vragen voor deze uitbetaalde transitievergoedingen. Tot 1 oktober kon dit met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. Komen er nieuwe situaties voor waarin je een transitievergoeding betaald, dan is hier een aanvraagtermijn van 6 maanden aan verbonden.

Afwijzing aanvraag Compensatie Transitievergoeding: mogelijkheid tot bezwaar

Het UWV beoordeelt jouw aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding. Deze kan worden afgewezen of volledig of gedeeltelijk worden toegekend. Ook kan het UWV vragen om aanvullende informatie waarna een aanvraag alsnog kan worden toegewezen. Bij veel van de afgewezen aanvragen ziet OAZ de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Heb je een volledige of gedeeltelijke afwijzing van de aangevraagde compensatie ontvangen, dan is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Je hebt uiterlijk 6 weken om de afwijzing te beoordelen en in bezwaar te gaan. Te laat is hier ook écht te laat.

Wij zien een aantal situaties die veel terugkomen waar er mogelijkheid is tot bezwaar. We lichten je hieronder twee van de meest voorkomende situaties toe:

1. De medewerker heeft een vervroegde IVA-uitkering

De werkgever heeft recht op compensatie van de transitievergoeding als de medewerker de wachttijd van 104 weken heeft doorlopen. In het geval van een vervroegde IVA-uitkering doorloopt de medewerker deze periode niet volledig. Voor de werkgever zijn hier echter wel lasten aan verbonden omdat er sprake is van loondoorbetaling in die periode én er een transitievergoeding moet worden uitgekeerd. Wij zijn van mening dat dit onterecht is en gaan hiertegen in bezwaar. Het UWV zal hier nog een oordeel over moeten geven.

2. Hoogte van de compensatie

Soms wordt een aanvraag voor compensatie gedeeltelijk afgewezen. De berekening van de transitievergoeding is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van de ziekteperiode en de door de werkgever uitbetaalde toeslagen. In de situaties waar deze afwijzing voorkomt zien we dat er niet met alle relevante factoren rekening wordt gehouden.

Ontvang je een (gedeeltelijke) afwijzing van jouw aanvraag Compensatie Transitievergoeding, controleer deze dan altijd en laat deze beoordelen door een specialist. Het kan vaak alsnog mogelijk zijn om de compensatie te ontvangen waar je als werkgever recht op hebt.

Vragen?

Heb je vragen over dit artikel of ben je op zoek naar advies over de aanpak van jouw aanvraag Compensatie Transitievergoeding? Neem dan contact op met onze specialisten Sociale Zekerheid via info@oaz.nl of bel 088-5600700.