De regeling compensatie transitievergoeding en haar gebreken

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: de Wet compensatie transitievergoeding. In de media wijzen verzekeraars, vakbonden en een flink aantal juristen werkgevers op deze regeling waar ze vanaf 1 april 2020 beroep op kunnen doen. De boodschap naar werkgevers is vooral dat zij de betaalde transitievergoeding gecompenseerd kunnen krijgen. Is de boodschap over het proces van de Wet compensatie transitievergoeding voor de werkgever wel helder? En wordt het compensatiebedrag duidelijk voorgehouden aan werkgevers? Niks is minder waar. Je kunt je als werkgever voorbereiden op een nog niet succesvol

Vanaf juli 2015 ben je als werkgever verplicht om bij de beëindiging van een dienstverband vanwege langdurige ziekte een transitievergoeding te betalen. De transitievergoeding is in de Wet werk en zekerheid vastgelegd en wordt in de jurisprudentie niet flexibel uitgelegd. Hierbij bedoelen we te zeggen dat je als werkgever geen ruimte krijgt om de hoogte van de transitievergoeding af te laten hangen van bijzondere omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die na ziekte uit dienst gaat en wie een korte levensverwachting heeft, maar ook medewerkers die na twee jaar ziekte vlak voor hun pensioen uit dienst gaan. Naast het uitbetalen van de transitievergoeding wordt ook de hoogte van de transitievergoeding vanuit de jurisprudentie streng benaderd. Hierbij moet de wet worden gevolgd en is er voor werkgevers geen ruimte om de hoogte van de transitievergoeding te nuanceren.

Met de komst van de regeling compensatie transitievergoeding is er licht aan het einde van de tunnel. Werkgevers kunnen namelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 de betaalde transitievergoedingen terugvragen bij het UWV!

De meeste dromen zijn bedrog

Wij zien in de praktijk dat er door veel werkgevers, juristen en vakbonden de aanname wordt gedaan dat de hoogte van het compensatiebedrag gelijk is aan de betaalde transitievergoeding. Helaas moeten deze partijen uit hun droom worden geholpen, want het is niet juist. In de Wet compensatie transitievergoeding is namelijk al rekening gehouden met een lager compensatiebedrag als er sprake is van een loonsanctie of een slapend dienstverband.

Ook andere omstandigheden kunnen een aanleiding zijn dat het UWV een lager compensatiebedrag vaststelt. Denk hierbij aan andere vormen van compensatie van loonkosten die je als werkgever hebt ontvangen tijdens de twee jaar ziekte van een medewerker. Ook het niet op een juiste manier afhandelen van de beëindiging van een dienstverband en transitievergoeding zal van negatieve invloed zijn op de hoogte van het compensatiebedrag.

Bepalen van het compensatiebedrag

De hoogte van het compensatiebedrag wordt door de volgende drie bedragen bepaald. Hierbij is het belangrijk te weten dat je de laagste van deze drie bedragen vanuit het UWV gecompenseerd krijgt:

  1. Het bedrag aan transitievergoeding wat door een werkgever betaald is op het moment van beëindiging van het dienstverband;
  2. Het bedrag aan wettelijke transitievergoeding opgebouwd tot het moment van beëindiging van het dienstverband na 2 jaar ziekte;
  3. Het bedrag dat een werkgever heeft doorbetaald aan loon tijdens de ziekteperiode van twee jaar.

Haken en ogen

Zoals eerder in dit artikel beschreven, zijn er de nodige uitzonderingen wettelijk vastgelegd of in de praktijk te bedenken waardoor het lastig is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de hoogte van jouw compensatiebedrag. Daarnaast is het ook het geval dat je pas achteraf duidelijkheid krijgt omdat je eerst het dienstverband dient te beëindigen en de transitievergoeding volledig moet hebben betaald voordat je een aanvraag kunt indienen. Ook kan het UWV vooraf geen garanties geven voor wat betreft de omvang van het compensatiebedrag.

In de praktijk zien wij ook dat niet alle documenten die je als werkgever nodig hebt, zoals vermeld in de Regeling compensatie transitievergoeding, in alle administraties zijn opgenomen. Daarnaast is er geen limiet aan het overzicht van de gevraagde documenten. Je kan er dan ook zeker van zijn dat het UWV extra informatie aan je vraagt bij de behandeling van de aanvraag. Denk hierbij aan een overzicht van gemaakte inzetbaarheidskosten en mogelijk andere te ontvangen vergoedingen van loonkosten (bijvoorbeeld Verhaalsrecht of No-risk).

‘Maar’ één herkansing

Vanaf 1 april 2020 kun je volgens het UWV de aanvraag digitaal indienen. Een kanttekening van het aanvraagproces is dat je per aanvraag zeker een uur bezig bent. Daarnaast dien je ook rekening te houden met, mocht een aanvraag incompleet of volgens het UWV onduidelijk zijn, je maar één poging krijgt om de aanvraag te verbeteren. Is de aanvraag na de verbetering nog niet juist? Dan wordt deze afgewezen.

De eerste kinderziektes

Elk nieuw product of dienst dat op de markt wordt gebracht, kent zijn eerste kinderziektes. Zo ook de Wet compensatie transitievergoeding. Een aantal vragen die door onze hoofden gaan bij het denken aan de nieuwe regeling zijn: Hoe zit het met de problematiek rondom slapende dienstverbanden en met de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding als gevolg van ontslag door een fusie of reorganisatie? En hoe werkt de Wet samen met de aankomende regelgeving zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans welke van invloed gaat zijn op jouw besluitvorming ten aanzien van het beëindigen van een dienstverband vanwege 2 jaar ziekte? Er zijn dus nog veel onduidelijkheden op verschillende gebieden betreffende de Regeling compensatie transitievergoeding.

Een verwachting is dat door alle onduidelijkheden rondom de Regeling compensatie transitievergoeding er veel bezwaar- en beroepszaken zullen plaatsvinden waardoor er een apart rechtsgebied zal ontstaan.

Voorkomen is beter dan genezen! Er is zeker nog tijd om nu dossiers te verzamelen en te analyseren, de jurisprudentie te volgen en de uitvoeringspraktijk van het UWV te toetsen.
We sluiten daarom graag af met een tip: Zorg ervoor dat je nu al alle administratie op orde hebt, dat zal een hoop schelen bij de aanvraag van de compensatie transitievergoeding!

Meer informatie?

Wil je meer informatie hoe om te gaan met slapende dienstverbanden of wil je meer te weten komen over de Wet compensatie transitievergoeding? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@oaz.nl of bel 088-5600700