Evaluatie van de Wet tegemoetkoming loondomein

Zoals afgesproken in de uitwerking van het pensioenakkoord van 6 juli 2020, wordt de effectiviteit van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) geëvalueerd. Samen met een groep werkgevers uit verschillende sectoren gaat het kabinet hiermee aan de slag. Het doel is om te onderzoeken of er een effectievere invulling kan worden gegeven aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor verschillende kwetsbare doelgroepen.

Regelingen zoals het Lage inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) zouden gerichter ingezet kunnen worden om dit doel te bereiken. Wijzigingen zoals de invoering van het LKV jongeren en de LKV banenafspraak zijn al geïntroduceerd en worden verder uitgewerkt. Deze wijzigingen kunnen voor een werkgever financieel van invloed zijn op het proces van aannemen en behouden van (nieuwe) medewerker.

In dit artikel laten we zien vanuit welke visie de Wtl wordt gewijzigd, en wat de wijzigingen concreet inhouden.

De Wet tegemoetkoming loondomein en het pensioenakkoord

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten of ouderen, in dienst te nemen. Dit is vormgegeven binnen de Wtl. Dankzij deze wet kun je als werkgever een tegemoetkoming ontvangen voor de loonkosten van een (toekomstige) medewerker binnen een specifieke doelgroep.

De Wtl wordt ingezet als lastenverlichting voor de maatregelen in het pensioenakkoord. Tegelijkertijd is er afgesproken dat werkgevers met een voorstel komen voor de besteding van de resterende middelen binnen de Wtl. Het voorstel dient binnen de grenzen van de Wtl te vallen. Het daarin opgenomen bezuinigingsbedrag kan later niet worden gewijzigd.

Een effectievere inzet van Loonkostenvoordelen

De overkoepelende visie van het kabinet en de werkgevers is dat de Wtl in zijn geheel moet bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. De Wtl wordt een arbeidsmarktinstrument waarmee werkgevers verder worden gestimuleerd om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en aan te houden. Hoe gerichter het instrument wordt ingezet op een specifieke groep, hoe effectiever deze zal zijn.

Om de effectiviteit van de Wtl te verhogen zal het LIV worden hervormd. Het bestaande Jeugd-LIV zal worden omgevormd tot een LKV dat is gericht op potentieel kwetsbare jongeren. Daarnaast wordt de LKV banenafspraak structureel gemaakt.

De wijziging van LIV naar LKV jongeren

Het LKV voor jongeren richt zich op jongeren van 18 tot 27 jaar met een substantiële baan waarvoor ze het wettelijk minimum(jeugd)loon ontvangen. Dit gaat om functies die voor de medewerker extra belastend zijn zoals veel lichamelijke inspanning of een hoge geestelijke belasting. De bestaande parameters die gelden voor het jeugd-LIV worden hier ook toegepast:

  • De werknemer heeft een leeftijd tussen de 18 en 27 jaar;
  • De werknemer ontvangt tussen de 100% en 125% van het minimum(jeugd)loon;
  • De werknemer heeft binnen het kalenderjaar minimaal 1.248 werkuren gemaakt. Dan werkt de jongere gemiddeld 24 uur per week in een volledig kalenderjaar.

Het urencriterium en de uurloongrenzen, in percentages van het wettelijk minimumloon (WML), zijn zo ingebouwd om onder andere kleine (bij)banen en banen van meer dan 125% van het WML uit te sluiten.

De regeling treedt in werking zodra er is vastgesteld dat met de opgestelde parameters de beoogde doelgroep wordt bereikt. Mocht het blijken dat deze niet toereikend zijn, dan kunnen de parameters worden aangepast om de doelgroep te vergroten.

De hoogte van het LKV jongeren wordt bepaald aan de hand van de definitief vastgestelde parameters. Het bestaande LIV-budget van maximaal €1.000,- per medewerker is hiervoor in zijn geheel beschikbaar. In een effectievere vorm zou de Wtl de werkgever verder stimuleren om (nieuwe) medewerkers met een beperking in dienst te nemen en te houden.

Structurele Loonkostenvoordeel banenafspraak

Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt vallen binnen de doelgroep banenafspraak. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Door het structureel maken van het Loonkostenvoordeel banenafspraak worden werkgevers gestimuleerd om mensen binnen deze doelgroep in dienst te nemen, en ook te behouden.


Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt  het structureel maken van het LKV banenafspraak is uitgesteld. De regeling zal per 2024 in werking treden. Vanaf dat moment kan je als werkgever de regeling tijdens het gehele dienstverband van de medewerker toepassen. Ook is de LKV dan toepasbaar voor alle medewerkers die op dat moment in de doelgroep banenafspraak vallen, ook al zijn deze langer in dienst.


Als werkgever hoef je voor het structurele LKV banenafspraak geen doelgroepverklaring meer aan te vragen. De doelgroep is terug te vinden in het doelgroepregister van het UWV.

Voor mensen die werken op een beschutte werkplek of mensen met een Wet Sociale Werkvoorziening-indicatie (Wsw-indicatie) die werken binnen een Wsw-bedrijf bestaat er geen recht op LKV banenafspraak. De mensen binnen deze groepen zijn vaak ouder dan 27 jaar. Voor deze doelgroepen wordt onderzocht op welke manier er compensatie kan plaatsvinden.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met onze specialist Anita Portegies. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600700.