Hogere lasten werkgevers door quotum arbeidsbeperkten

Een quotum voor het in dienst nemen van arbeidsbeperkten kan de werkgelegenheid voor deze groep vergroten. Via de Quotumregeling worden bedrijven en overheidsinstellingen verplicht om een bepaald percentage van het personeel uit arbeidsbeperkten te laten bestaan. Als zij niet aan een vooraf vastgesteld quotumpercentage voldoen moet de werkgever een boete betalen van € 5.000 per niet gerealiseerde arbeidsplaats.

De uitvoering van een quotumregeling is bewerkelijk en (dus) kostbaar en leidt tot administratieve lasten voor werkgevers. De regeling zal leiden tot extra keuringen. Ook zullen mogelijk uitzonderingsbepalingen gelden voor bepaalde bedrijven, wat tot extra bureaucratie leidt. In sommige bedrijven is het immers erg lastig om arbeidsgehandicapten productief in te zetten.

Ter voorbereiding op de quotumregeling is het interessant om het personeelsbestand te scannen op zoek naar werknemers die als arbeidsgehandicapte aangemerkt kunnen worden. Sollicitanten zijn namelijk alleen verplicht een arbeidshandicap te melden als dit van invloed is op de uit te voeren taken. In praktijk hebben werkgevers meer arbeidsbeperkten in dienst dan inzichtelijk.

OAZ subsidieadvies voert al jaren zogenaamde nulmetingen uit voor haar klanten. Dankzij deze nulmeting krijgt u de diverse doelgroepen binnen uw organisatie goed in beeld. Bovendien leidt het onderzoek er toe dat u de maximale ruimte met het oog op stimuleringsregelingen zoals loonkostensubsidie en premiekortingen binnen uw bestaande personeelsbestand maximaal benut.

Benieuwd wat een dergelijke nulmeting voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact op met Milou van Belzen: 088-5600700.