KiPZ 2020: van verantwoording naar aanvraag

Door het toenemende gebruik van technologie en vergrijzing wordt het werken in de zorg gecompliceerder. Hierbij is het belangrijk dat de kennis en vaardigheden van medewerkers up-to-date is. Dit betekent een continue investering in de ontwikkeling van medewerkers. De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) helpt zorginstellingen hierin.

Onlangs hebben wij te horen gekregen dat dit jaar een aanvraag gedaan kan worden voor 2020. Welke documenten zijn nodig voor een goede aanvraag en wat dient er in de verantwoording te staan? Dat leggen wij jou graag uit!

Verantwoording KiPZ

Sinds 2 oktober 2019 is door het ministerie van VWS het accountantsprotocol gepubliceerd. Hierin staat welke accountantsproducten opgenomen dienen te worden bij de verantwoording van subsidieregeling KiPZ. De verantwoording voor de subsidieregeling bestaat daarmee nu uit een activiteitenverslag, een financieel verslag inclusief accountantsrapportages.

In het activiteitenverslag wordt teruggeblikt op de voortgang van de strategische doelstellingen en het strategisch opleidingsbeleid. Daarnaast kijk je als organisatie ook naar verbeterpunten.

In het financieel verslag rapporteer je over de gedane uitgaven. In ieder geval zullen facturen, betaalbewijzen, loonstroken en een urenverantwoording opgenomen moeten worden ter onderbouwing van de subsidie.

KiPZ 2020

Hoewel de regeling voor 2020 nog niet is gepubliceerd, is het wel duidelijk dat ook dit jaar weer een aanvraag voor 2020 mogelijk is. De deadline voor indienen is waarschijnlijk 19 december 2019 al!
Om een goede aanvraag te kunnen doen moet je ook dit jaar weer de volgende documenten opstellen en/of verzamelen:

  • Aanvraagformulier KIPZ 2020.
  • Jaarcijfers 2018, ter verantwoording van de ZVW omzet.
  • Strategisch opleidingsplan, met daarin in ieder geval het jaar van de aanvraag (2020).
  • Jaarplan en begroting van 2020. Hierin neem je alle opleidingsactiviteiten van 2020 op.
  • Een instemmingsverklaring of akkoordverklaring van de ondernemingsraad of vertegenwoordiging personeel.

19 december komt alweer bijna om de hoek kijken. Het is daarom goed om zo snel mogelijk te beginnen met het schrijven van in ieder geval het Strategisch opleidingsplan (wanneer nodig) en het jaarplan. Hierin kun je namelijk direct de aanbevelingen uit het activiteitenverslag 2019 meenemen en sla je twee vliegen in een klap.

OAZ ondersteunt jouw organisatie graag met het opstellen van een aanvraag, maar ook met het verantwoorden van de projectadministratie. Daarnaast adviseert OAZ graag in groter geheel over jouw opleidingssubsidies door direct mee te denken over het verschil in opleidingsbegroting en subsidieopbrengsten.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over KiPZ of ben je benieuwd hoe wij jullie kunnen ondersteunen bij de aanvraag? Neem dan gerust contact op met HR specialist Thomas Pillen. Je kunt een mail sturen naar info@oaz.nl of bel 088-5600700