Werken en opleiden in de zorg in 2019

De zorg staat flink onder druk. Er is een tekort aan medewerkers in de zorg vooral in verpleeghuizen, bij de spoedeisende hulp en in de ggz. Er wordt in 2019 verschillende manieren geld vrijgemaakt om daar aandacht aan te geven: De regeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg, KiPZ, wordt verlengd en er komt tot 3 miljard euro vrij aan investeringen in de ouderenzorg.

Met het programma Werken in de zorg komt 350 miljoen beschikbaar onder andere voor de scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Elke student moet kunnen rekenen op een stageplek en op inspirerend en uitdagend onderwijs dat is toegespitst op de praktijk. Werkgevers en opleidingen maken afspraken om tot meer stageplekken te komen in de volgende tijdvakken van onder andere SectorplanPlus.

Ook komt er meer geld beschikbaar voor de ouderenzorg om voldoende tijd, aandacht en goede zorg thuis of in het verpleeghuis te kunnen bieden. In 2019 gaat het om een bedrag van ruim 1 miljard extra ten opzichte van 2018 waaronder extra investeringen voor het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In totaal loopt de extra investering in de ouderenzorg deze kabinetsperiode op naar jaarlijks ruim 3 miljard euro per jaar vanaf 2021.

Extra aandacht voor regionale verschillen

Samen met partijen in het veld werkt VWS aan het doel van voldoende, tevreden en deskundige medewerkers in de zorg. Dit doen we langs de actielijnen «meer kiezen voor de zorg», «beter leren in de zorg» en «anders werken in de zorg». Het zwaartepunt van de aanpak ligt in de regio. Daar worden op basis van regionale analyses in regionale actieplannen aanpak tekorten (RAAT’s) afspraken gemaakt over onder andere meer opleidingsplaatsen, betere stagebegeleiding en nieuwe innovatieve onderwijsvormen via het SectorplanPlus.

Daarnaast krijgt ook het Regionale Investeringsfonds een nieuwe ronden vanaf 2019. Hierin worden de regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en eventueel regionale overheden gestimuleerd. Dit wordt gedaan om uiteindelijk te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds MBO-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt.

Medisch Specialistische zorg

In 2019 zijn er 150 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen beschikbaar bovenop de 610 plekken die al eerder beschikbaar zijn gesteld op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan. Ook wordt in 2019 eenmalig maximaal € 20 miljoen extra geïnvesteerd in opleidingen die het meest bijdragen aan het oplossen van de wachttijden. Dit wordt gedaan via de rijksbegroting en vooruitlopend op de raming van het capaciteitsorgaan.

Het doel van de Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KPZ) is om de ziekenhuizen en UMC’s te stimuleren meer en strategischer te investeren in bij- en nascholing van personeel. Als onderdeel van het tussen akkoord medisch-specialistische zorg 2018 is de regeling een jaar verlengd tot en met 2018. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019–2022 hebben de partijen afgesproken dat de middelen voor de KPZ beschikbaar blijven voor de sector (circa € 200 miljoen per jaar).