Nieuwe maatregelen voor aanpak WIA-achterstanden

Opnieuw maakt het kabinet zich hard om achterstanden bij het UWV terug te dringen. In de Prinsjesdagstukken is dat te zien in een pakket maatregelen om de WIA-wachttijden te verminderen en daarmee onzekerheid over inkomen en financiële risico’s te beperken. Onze specialist Carina licht je in deze Prinsjesdag-update de belangrijkste punten toe.

Nieuwe en verlengde maatregelen voor aanpak WIA-wachttijden

De lange wachttijden voor een WIA-(her)beoordeling leiden tot onduidelijkheid. Enerzijds bij de (oud-)medewerker over het recht op uitkering en daarmee onzekerheid op eigen inkomen. Anderzijds bij de werkgever over de gevolgen van een uitkering die als langdurig financiële last kan worden toegerekend.

Om de achterstanden aan te pakken verlengt het ministerie van SZW in 2024 de bestaande maatregelen. De tijdelijke maatregelen omtrent de vereenvoudigde WIA-beoordeling van 60-plussers en de kwijtschelding van WIA-voorschotten blijven ook in 2024 van kracht. Er zijn daarnaast twee nieuwe maatregelen aangekondigd die de komende tijd worden uitgewerkt. Deze maatregelen zijn van invloed op de hoogte van de WIA-uitkering en hebben daarmee gevolgen voor de werkgeverslasten.

  1. Tijdelijke maatregel beoordelen op verdiensten

In de Prinsjesdagstukken wordt nog niet veel losgelaten over deze tijdelijke maatregel, anders dan dat deze de komende periode wordt vormgegeven. Wat we wél weten is dat deze maatregel van invloed zal zijn op de vormgeving van de WIA-claimbeoordeling en er tijdelijk meer en hogere WIA-uitkeringen worden verstrekt.

  1. Maatregel loonloze tijdvakken door WW-uitkering in WIA referteperiode

Deze maatregel richt zich op een specifieke doelgroep uitkeringsgerechtigden, namelijk mensen die in het jaar voorafgaand aan ziekte een WW-uitkering hebben ontvangen. De hoogte van een WIA-uitkering wordt vastgesteld op basis van het inkomen uit het verleden, hiervoor wordt het dagloon vastgesteld. Voor mensen die een WW-uitkering ontvangen in het jaar voorafgaand aan ziekte (de zogenaamde WIA referteperiode) valt het dagloon lager uit. Met deze maatregel wordt het verlagende effect op het dagloon tenietgedaan.

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB bij ziekte teruggedraaid

Sinds 1 januari 2021 geldt de Compensatieregeling Transitievergoeding MKB bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden van de werkgever. Het eerdere besluit om deze regeling in werking te laten treden bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van de werkgever is in de Prinsjesdagstukken van 2023 teruggedraaid. Na onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat de uitvoering niet haalbaar is.

Effecten verhoging minimumloon op sociale premies

Vanaf 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon van kracht, waarvan de cijfers in oktober van dit jaar bekend worden gemaakt. Het wettelijk minimumuurloon is bepalend voor de berekening van het wettelijk minimumloon (WML). Daar waar tot en met 2023 geen onderscheidt wordt gemaakt tussen een werkweek tot en met 36 uur en een werkweek van 37 uur of meer is dit vanaf 2024 wel het geval. Op basis van het minimumloon van juli 2023 (€1.995 per maand) kunnen we de volgende minimale loonstijgingen verwachten:

  1. Bij een werkweek van 40 uur: een stijging van 11,11% naar € 2.216,67 per maand
  2. Bij een werkweek van 38 uur: een stijging van 5,06% naar € 2.105,83 per maand

In bovenstaande berekening is nog geen rekening gehouden met de halfjaarlijkse indexering van het wettelijk minimumloon.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Via onze maandelijkse nieuwsbrief houden we jou op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van subsidies en financiële risico’s en voordelen in het HR vakgebied. Je kan je hiervoor aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.