Ontwikkelingen Prinsjesdag op gebied van sociale zekerheid

In het kader van Prinsjesdag heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de begroting voor 2021 bekend gemaakt. OAZ ondersteunt organisaties bij het onderzoek naar besparingen op de afdracht van sociale lasten en premies. Wij hebben de ontwikkelingen op gebied van sociale zekerheid voor je op een rij gezet.


Compensatie Transitievergoeding: raming bijgesteld en vergoeding MKB

Na twee jaar ziekte van een medewerker dien je als werkgever een transitievergoeding te betalen bij ontslag. Vanaf 1 april 2020 wordt je hiervoor gecompenseerd via de regeling ‘compensatie transitievergoeding’. Een aanvraag voor compensatie transitievergoeding dient vóór 1 oktober 2020 te zijn ingediend. Dit betreft transitievergoedingen die zijn uitbetaald in de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 maar 2020. De regeling blijft ook na 1 oktober van kracht, alleen vervalt dan de mogelijkheid om deze met terugwerkende kracht aan te vragen.

De raming van de regeling is naar beneden bijgesteld. Een van de oorzaken hiervan, is dat er nog geen rekening was gehouden met transitievergoedingen die in 2020 door de werkgever zijn uitbetaald, maar niet allemaal door het UWV in 2020 kunnen worden gecompenseerd.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen bovendien ook kleine werkgevers aanspraak maken op de compensatie transitievergoeding. Mits is voldaan aan de voorwaarden, kan er compensatie worden aangevraagd na beëindiging van de onderneming als gevolg van pensionering of ziekte van de werkgever.


Re-integratietrajecten met RIV-toets: loondoorbetaling bij ziekte

Met het wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’ weegt per 2021 het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de medewerker zwaarder. In de huidige situatie geeft de verzekeringsarts hier het eindoordeel, dat voor de werkgever kan leiden tot een loonsanctie. Met deze nieuwe maatregel is het eindoordeel van de bedrijfsarts straks leidend.

Hebben de werkgever en medewerker de voorgestelde re-integratie-inspanningen geleverd, passend bij het advies van de bedrijfsarts, dan kan het oordeel van de verzekeringsarts niet meer leiden tot een sanctie. Dit voorkomt onzekerheid over het re-integratietraject voor de betrokken partijen.


Evaluatie WIA-criteria voor werknemers met loonkostensubsidie

De criteria om in aanmerking te komen voor de WIA worden geëvalueerd door het UWV en ministerie van SZW, gaat specifiek om medewerkers met loonkostensubsidie in de Participatiewet, die vervolgens ziek worden. De huidige vorm van de WIA-beoordeling voor deze medewerkers doet geen recht aan de mogelijkheden om te participeren.

Naar aanleiding van de resultaten van de evaluatie zal de Kamer geïnformeerd worden over de vervolgstappen. Aanpassingen op de criteria vinden op zijn vroegst plaats per 2022, een jaar later dan verwacht.


Scholingsexperiment voor betere kans op werkhervatting voor WGA-gerechtigden

Het scholingsexperiment voor WGA-gerechtigden wordt verder voorbereid. Het doel van dit experiment is om te onderzoeken in hoeverre de gerichte scholing WGA-gerechtigden, hen dichter bij de arbeidsmarkt brengt. Daarmee wordt gekeken of dit de werkhervattingskansen van deze doelgroep vergroot. Voor de werkgever kan dit een verlaging van de schadelast betekenen.

Heb je vragen over de ontwikkelingen op gebied van sociale zekerheid? Neem dan contact op met Alinda Mastenbroek via info@oaz.nl bel 088-5600700.