Opbrengst en vervolg Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ)

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voert de komende maanden een evaluatieonderzoek uit naar de opbrengst van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ). Hiervoor zullen van verschillende lidinstellingen medewerkers op verschillende niveaus worden geïnterviewd. Samen met de laatste monitorrapportage van december 2016 verwacht NVZ een goed beeld te krijgen van de regeling, om onder meer een doorloop na 2017 te kunnen bepleiten.

Monitoringsrapportage november 2016

Voor de laatste monitorrapportage zijn bijna 40 strategische opleidingsplannen (sops), ruim 100 opleidingsjaarverslagen en zo’n 80 interviews en feedbackgesprekken geanalyseerd. In het rapport is te lezen dat de regeling KiPZ zijn vruchten afwerpt. Toen Kwaliteitsimpuls in 2014 van start ging was strategisch opleiden van medewerkers in de ziekenhuisbranche niet sterk ontwikkeld. De afgelopen jaren maakt de branche echter een ontwikkeling door waarin een strategisch en cyclisch opleidingsbeleid alsmaar belangrijker wordt en steeds vaker deel uit maakt van de (lange termijn-) visies van organisaties.

Van strategische plannen naar de praktijk

In de praktijk vertalen de ontwikkelingen zich onder andere in het aanstellen van projectgroepen die verantwoordelijk zijn voor het monitoren en uitvoeren van de Kwaliteitsimpuls. Ook wordt strategisch opleiden door veel ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra opgenomen in de planning-controlcyclus en worden bijvoorbeeld aparte kostenplaatsen gecreëerd om financieel overzicht te houden.

Voor de lid-instellingen zal het een uitdaging blijven strategisch opleiden structureel te verankeren in de organisatie, en daarmee medewerkers klaar te maken voor de zorg in 2020. KiPZ levert hierin een grote bijdrage door op financieel- en beleidsvlak ruimte te creëren om de veranderingen te realiseren. Daarnaast wordt in de monitorrapportage benadrukt dat delen van kennis en ervaringen een belangrijk onderdeel kan vormen voor de sleutel tot een succesvol strategisch opleidingsbeleid. Immers hebben veel lid-instellingen te maken met dezelfde uitdagingen.

KiPZ na 2017

Het ministerie van VWS ambieert een verlenging of soort gelijke regeling na de afloop in december 2017. Momenteel wordt echter een nieuw kabinet gevormd waardoor het nog onduidelijk is of een dergelijk voorstel er door heen komt. Daarnaast ligt de vorm van een eventuele doorloop of nieuwe regeling nog volledig open. De monitorrapportage en de uitkomsten van het evaluatieonderzoek kunnen daarin een rol gaan spelen.

Meer informatie?

Mocht je na het lezen van dit artikel vragen hebben of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Thomas Pillen via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.