Regionale aanpak tekorten in de zorg

Ook de komende jaren zal een verdere focus liggen op instroom en behoud van medewerkers in de zorg. Het opleiden van personeel kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De belangstelling voor een opleiding in de zorg neemt toe, maar tegelijkertijd loopt ook het tekort aan zorgprofessionals verder op.

Regionale en sectorale aanpak

Veel initiatieven om meer medewerkers in de zorg te krijgen kennen een regionaal karakter. In Noord-Brabant zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het streven naar vijftien opleidingsplaatsen op elke 100 zorginhoudelijke werkers, een verhoging van de instroom van jongeren in 2018 met 15%, of een verhoging van het opleidingsrendement naar 80% met kwalitatieve stages, leerwerkplekken en begeleiding. Ook in andere arbeidsmarktregio’s worden op dit moment dergelijke afspraken gemaakt. Daarnaast werken de landelijke sociale partners, onderwijs en andere partijen ook samen om deze regionale afspraken mogelijk te maken.

Bij deze plannen hoort een extra impuls van circa € 350 miljoen euro voor de periode 2017 tot 2022. Dit bedrag is onder andere bestemd voor scholing van huidig en nieuw personeel en voor het aantrekkelijker maken van werken in de zorg.

Cofinanciering Sectorplannen

Hoewel de aangekondigde plannen nog niet uitgewerkt zijn, lijkt het er op dat de Cofinanciering Sectorplannen een vervolg gaat krijgen. Ingevoerd als crisismaatregel blijkt het succes van de regeling nu te leiden tot een verdere stimulering van de arbeidsmarkt. Met de uitvoering van de regionale sectorplannen zorg hebben partijen de afgelopen jaren immers laten zien in staat te zijn om in korte tijd op-, bij- en nascholing te organiseren voor 70.000 mensen. Hierop zal de komende jaren voortgebouwd worden.

Meer informatie?

OAZ volgt het nieuws voor je op de voet. Wanneer duidelijk wordt hoe regionale initiatieven eruit zien, informeren wij je graag. Wilt je meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.