Uitstel van de quotumregeling

Het kabinet en de sociale partners hebben afgesproken dat er in 2026 in totaal 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit geldt voor reguliere werkgevers. Binnen deze afspraak is een splitsing gemaakt tussen de overheidssector en de marktsector.

Blijft de invulling van het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking achter, dan kan de quotumheffing (een boete van € 5.000 per niet ingevulde werkplek) in werking treden. Jaarlijks worden er tussenmetingen gehouden om te kijken hoeveel van deze banen er vanuit de doelgroep banenafspraak zijn ingevuld.

Resultaten banenafspraak en quotumregeling

De resultaten van de doelgroep banenafspraak over 2019 zijn bekend gemaakt. In 2019 zijn er in totaal 61.615 extra banen bijgekomen. Het doel om tot en met 2019 55.000 extra banen te realiseren, ten opzichte van de nulmeting, is hiermee ruimschoots gehaald. In totaal (inclusief de 75.179 banen ten tijde van de nulmeting) waren er eind 2019 136.794 banen voor mensen in de doelgroep banenafspraak.

In de marktsector zijn er opnieuw meer banen gerealiseerd dan het eerder afgesproken aantal. De marktwerkgevers hadden als doel om in 2019 40.000 extra banen te creëren. Zij zijn er in geslaagd om een totaal van 51.829 extra banen te realiseren ten opzichte van de nulmeting. Voor het vijfde jaar op rij hebben deze werkgevers dan ook de doelstelling ruimschoots behaald.

Opvallend is dat het aantal banen binnen de overheidssector achterblijft op het afgesproken aantal in de banenafspraak. De overheidssector had als doel om in 2019 15.000 extra banen te creëren. In 2019 zijn er slechts 9.786 extra banen gerealiseerd door overheidswerkgevers. In dit geval zou de quotumheffing in werking moeten treden.

Uitstel van de quotumregeling tot 2022

De quotumregeling, geactiveerd in 2018, is nog steeds actief. In dat jaar kondigde staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan om de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten te willen vereenvoudigen. Dit zou moeten worden vormgegeven in een nieuw systeem. De quotumheffing in zijn huidige vorm is naar aanleiding hiervan tot en met 2021 opgeschort. Er wordt tot 2022 dan ook geen quotumheffing opgelegd aan de overheidssector.

Impact COVID-19 op cijfers doelgroep banenafspraak

De impact van COVID-19 op de banenafspraak is in de cijfers nog niet zichtbaar. De eerste indicatie van de impact op de resultaten voor de banenafspraak zal in de trendrapportage van het UWV van eind oktober 2020 te zien zijn. Daarin worden de voorlopige resultaten van de eerste twee kwartalen van 2020 op landelijk niveau duidelijk. In juli 2021 volgen de volledige resultaten over 2020.

Het kabinet heeft al verschillende maatregelen genomen om de effecten van COVID-19 op de werkgelegenheid te verzachten. Deze maatregelen zijn ook van toepassing op de werknemers uit de doelgroep banenafspraak. Zo worden ook deze werknemers door onder andere de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) beschermd.

Heb je vragen over Loonkostenvoordelen, de banenafspraak of de quotumregeling? Neem dan contact op met Anita Portegies via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.