Vereenvoudiging van de Wet banenafspraak

Om de arbeidsdeelname van werknemers met een arbeidsbeperking te vergroten is er op 21 februari 2020 een wetvoorstel voorgelegd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Dit voorstel is bedoeld om de banenafspraak en quotomregeling in de Wet banenafspraak te vereenvoudigen. Hieronder leggen wij je uit wat dit betekent.

Wet banenafspraak – hoe zat het ook alweer?

Met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, werd een quotumheffing geïntroduceerd die werkgevers moest stimuleren om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In het Sociaal Akkoord 2013 werd afgesproken om 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Binnen deze afspraak maakte men een splitsing tussen een sector voor de overheid en een sector voor de markt. Als de invulling van het aantal banen voor werknemers met een arbeidsbeperking achterbleef, dan kon de quotumheffing (een boete van € 5.000 per niet ingevulde werkplek) in werking gesteld worden.

De doelstelling van 125.000 extra banen dient in 2026 te zijn behaald. Om de voortgang te bewaken is er vanaf 2015 een jaarlijkse tussentijdse doelstelling vastgesteld. Eind 2016 had de marktsector een doelstelling van 14.000 extra banen, en de overheidssector een doelstelling van 6.500 extra banen. In juli 2017 bleek bij de jaarmeting over het jaar 2016 dat de marktsector die doelstelling ruimschoots had behaald, maar de overheidssector helaas niet. Vanaf 1 januari 2018 is daarom de quotumregeling voor de overheidssector geactiveerd.

In datzelfde jaar kondigde staatssecretaris Van Ark van SZW aan dat ze de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten wilde vereenvoudigen in een nieuw systeem. Naar aanleiding van die aankondiging is de quotomheffing in het huidige systeem tot en met 2021 opgeschort. Er wordt tot 2022 dan ook geen quotumheffing opgelegd aan de overheidssector.

Vereenvoudigen en belonen

Om de werknemers met een arbeidsbeperking aan het werk te houden ligt er een wetsvoorstel om de Wet banenafspraak per 1 januari 2022 te vereenvoudigen. Een van de maatregelen zou zijn om het onderscheid tussen sectoren te laten vervallen. In het wetsvoorstel zijn tevens wijzigingen opgenomen in de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) voor de categorie loonkostenvoordeel (LKV) banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Wat wijzigt er precies voor het LKV?

  • ‘LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden’ verandert in ‘LKV banenafspraak’;
  • De looptijd van het LKV banenafspraak van maximaal 3 jaar wijzigt per 2024 naar een looptijd tot einde dienstverband;
  • Vanaf 2024 kan het LKV banenafspraak ook ingezet worden voor medewerkers waarvan de maximale termijn reeds is toegepast;
  • Een doelgroepverklaring LKV banenafspraak kan vanaf 2022 zonder machtiging van de medewerker aangevraagd worden bij het UWV;
  • Een doelgroepverklaring LKV banenafspraak is vanaf 2024 niet meer vereist;
  • Na activering van de quotumwet wordt het LKV banenafspraak verhoogd met een banenafspraakbonus.

Het wetsvoorstel zorgt dus niet alleen voor vereenvoudiging, het beloont ook de werkgevers die wél voldoen aan de quotomwet, via een extra banenafspraakbonus.

Huidige stand van zaken

Terwijl het voorstel tot vereenvoudiging van de banenafspraak en de quomtumregeling bij het ministerie ligt, dienen beide sectoren door te gaan met het creëren van extra banen. Op 28 april 2020 maakte het UWV nieuwe cijfers bekend. De marktsector heeft eind 2019 wederom haar doelstelling ruim behaald, met 46.776 extra gecreëerde banen via een regulier dienstverband, in plaats van de gestelde 40.000. De overheidssector creëerde er slechts 4.285 via een regulier dienstverband, in plaats van 15.000.

Daarnaast zijn er 10.730 extra gecreëerde banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd. Dit laatste is momenteel nog niet onder te verdelen per sector. In totaal zijn er 61.792 extra banen gecreëerd tot en met het vierde kwartaal van 2019.

Meer informatie?      

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met Anita Portegies. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.