WGA-hiaatverzekering verplicht voor VVT

Per 1 oktober 2022 wordt het voor werkgevers in de VVT sector verplicht om een private verzekering te hebben voor aanvullende WW- en WGA-hiaatdekking voor medewerkers.

Groot inkomensrisico

De reden van deze verplichting hangt deels vast aan de coronapandemie. Zorgmedewerkers ervaren al tijden een hoge werkdruk, maar in de afgelopen jaren is dit met sprongen toegenomen. Naast een groot gezondheidsrisico lopen deze medewerkers ook een groot inkomensrisico. Het WW en WGA gat is immers flink. Om dit risico te verkleinen, is er besloten tot deze wijziging.

Bestaande hiaatverzekeringen?

Na overleg binnen de CAO is besloten een nieuwe verzekering te ontwikkelen met een vaste aanbieder. De mantelverzekering wordt per 1 oktober aangeboden door Loyalis, het is verplicht voor werkgevers die onder de CAO VVT vallen om hieraan deel te nemen. Het is daarom belangrijk om de huidige verzekeringen te controleren, voor je het nieuwe contract afsluit. Heb je nog lopende collectieve WIA- of WW-hiaatverzekeringen? Dan mag je deze aanhouden en per einde contractdatum de nieuwe overeenkomst laten ingaan.

Breng je medewerkers op de hoogte

De kosten voor de mantelverzekering worden doorberekend aan je medewerkers. Het is daarom belangrijk om ze spoedig op de hoogte te brengen van de aankomende verandering. Het is wel toegestaan om je medewerkers een onbelaste tegemoetkoming te doen voor deze lasten, de verwachting is dat menig OR hier op aan zal sturen.

De mantelverzekering

Onder de mantelverzekering van Loyalis vallen de volgende verplichte verzekeringen:

1. De herverzekering van PAWW-regeling, of het derde WW-jaar. Deze regeling werd aanvankelijk niet verlengd, maar wordt in de nieuwe CAO afspraken toch voortgezet.

2. De WGA-hiaatverzekering vanaf 1 januari 2023. Voor arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers in de zorg kan de loonterugval aanzienlijk zijn. De WGA-hiaatverzekering vult dit aan tot minimaal 70% van het salaris. De regeling gaat in per 1 januari 2023, om werkgevers iets meer tijd te geven de administratie rondom deze wijziging te realiseren.

3. De inloopdekking op de WGA-hiaatverzekering. De dekking van de WGA hiaatverzekering die per 1 januari 2023 ingaat, wordt met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 maart 2022. Alle medewerkers die op of na die datum ziek zijn geworden, hebben (alsnog) recht op een WGA hiaat aanvulling vanuit de mantelovereenkomst.

De verzekering vraag je direct aan bij Loyalis of via een verzekeringstussenpersoon.

Grip op langdurig verzuim

Middels deze verzekering zijn werknemers in de sector VVT beter beschermd tegen inkomensverlies als gevolg van verzuim. De kosten voor van WGA-uitkeringen worden door het UWV doorberekend aan werkgevers. Het blijft van groot belang om zelf actief het verloop van het verzuim van (ex)medewerkers op te volgen en eventuele WGA-toekenningen kritisch te toetsen.