Wijziging in de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Om in aanmerking te komen voor het Loonkostenvoordeel, dient u als werkgever per 1 januari 2018 een doelgroepverklaring bij het UWV aan te vragen voor uw nieuwe werknemer.
Echter, per 1 januari 2019 wordt de werkwijze rondom het aanvragen van de verklaring gewijzigd. Wij zetten de wijzigingen graag voor u op een rijtje.

Kalendermaand of maand?

Voorheen voldeden sommige aanvragen niet aan de voorwaarde dat de medewerker in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van indiensttreding recht had op een uitkering. Hierdoor werden veel aanvragen voor een doelgroepverklaring afgewezen.
Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt hier vanaf 1 januari 2019 verandering in. De nieuwe medewerker dient nu niet meer een kalendermaand maar een maand voorafgaand aan zijn indiensttreding een uitkering te ontvangen.
Voor de doelgroep banenafspraak & scholingsbelemmerden komt daar nog een toevoeging bij, namelijk “of de eerste dag van het dienstverband”.

Voorbeeld oude situatie: Een medewerker krijgt op 1 januari 2018 een uitkering. U wilt hem in dienst nemen op 15 januari 2018 en vraagt voor hem een doelgroepverklaring aan. Omdat de nieuwe medewerker de kalendermaand voorafgaand aan zijn dienstbetrekking (december 2017) nog geen uitkering had wordt de aanvraag doelgroepverklaring afgewezen.

Doordat kalendermaand door de wijziging verandert in maand, zal de aanvraag nu wel voldoen aan de voorwaarde.

Let op! Helaas gelden de wijzigingen (nog) niet voor de doelgroep herplaatste werknemers.
Voor deze groep geldt nog steeds dat de daadwerkelijke aanpassing in uren of andere functie pas plaatsvindt nadat de WIA-uitkering is toegekend. Is de WIA-uitkering op dezelfde dag als de aanvang van de herplaatsing? Dan wordt de doelgroepverklaring afgewezen.

Herstelactie UWV

Het UWV is vanaf 1 oktober jl. begonnen met een herstelactie. De herstelactie houdt in dat alle afgewezen doelgroepverklaringen met terugwerkende kracht (tot januari 2018) opnieuw worden beoordeeld. Dit geldt voor de doelgroepen ‘banenafspraak & scholingsbelemmerden’ en ‘herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer’.

Hieronder laten wij u in een overzicht graag zien hoe het UWV de aanvragen voor een doelgroepverklaring behandelt:

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wat de wijzigingen in de Wtl voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Jurgen Brouwers. Bel 088 5600 700 of mail naar info@oaz.nl.