Wijziging LIV naar LKV jongeren en uitstel LKV banenafspraak

Update januari 2022: het nieuwe kabinet heeft besloten het LKV Jongeren niet in te voeren. Het LIV en Jeugd-LIV wouden per januari 2024 worden afgeschaft, dit is verlengd tot januari 2025.

 

De effectiviteit van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) wordt geëvalueerd. Het kabinet gaat met een groep werkgevers in gesprek over de Wtl. Het doel? Een effectievere invulling van de regelingen binnen de Wtl om de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen binnen een kwetsbare doelgroep te verkleinen.

Twee van de aangekondigde voorstellen zijn het stopzetten van het Jeugd-Lage Inkomensvoordeel (Jeugd-LIV) en het omzetten van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) naar het Loonkostenvoordeel jongeren (LKV jongeren). Daarnaast heeft het kabinet aangekondigd het Loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak structureel te maken.

Een effectievere Wtl: LIV naar LKV jongeren

Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die medewerkers met een laag loon in dienst hebben. Dit zijn vaak medewerkers die in kwetsbare doelgroepen vallen. Binnen de regeling is een splitsing gemaakt tussen het reguliere LIV en het Jeugd-LIV.

Sinds 2018 vormt het Jeugd-LIV een jaarlijkse tegemoetkoming voor de werkgever die werknemers tussen de 18 en 21 jaar die het minimumjeugdloon verdienen in dienst neemt. Het minimumjeugdloon wordt de komende jaren gefaseerd verminderd. Dit jaar is daar al mee begonnen. Zo vallen 21-jarigen dit jaar niet meer onder het Jeugd-LIV, worden volgend jaar 20-jarigen niet meer meegerekend en vervalt de regeling in zijn geheel vanaf 31 december 2024. Gezien deze regeling een jaar later wordt uitbetaald kun je er nog je voordeel mee doen tot en met 2023. Vanaf 2025 worden de budgetten van het LIV en Jeugd-LIV overgeheveld naar het budget voor het LKV.

De effectiviteit van het Jeugd-LIV en het reguliere LIV staan al langer ter discussie. Dit heeft dan ook tot het besef geleid dat er een evaluatie en herziening nodig is van de regeling. Dit wordt vormgegeven in de voorgestelde regeling ‘Loonkostenvoordeel jongeren’.

Een meer inclusieve arbeidsmarkt

Het LKV jongeren is gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar met een substantiële baan van minimaal 1248 uur. Het gaat dan om jongeren die een loon ontvangen van tussen 100% en 125% van het minimumjeugdloon. Ten opzichte van het huidige LIV biedt het LKV jongeren een beter uitzicht op een betere positie voor kwetsbare jongeren in een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Deze regeling is bedoeld als stimulans voor de werkgever om jongeren aan te nemen binnen kwetsbare doelgroepen. Voor zulke jongeren die op zoek naar een baan geeft het LKV jongeren dus meer mogelijkheden op een vaste baan.

De hoogte van het bedrag voor het LKV jongeren is nog niet bekend. De bestaande parameters vormen hier de basis van de vaststelling van het beschikbare bedrag per medewerker. Het bestaande budget dat wordt ingezet voor het LIV is in ieder geval in zijn geheel beschikbaar voor een effectievere inzet van deze regeling. Naar verwachting zal deze regeling ingaan per 1 januari 2024.

Structureel Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak

Met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt is het voor mensen in de doelgroep banenafspraak vaak lastig om werk te vinden. Met de inzet van het Loonkostenvoordeel (LKV) banenafspraak wordt het voor de werkgever juist interessanter om mensen uit deze doelgroep aan te nemen. De aankondiging van het kabinet om het loonkostenvoordeel banenafspraak structureel te maken biedt dan ook voor medewerker en werkgever meer mogelijkheden. Iemand die binnen de doelgroep banenafspraak valt heeft zo een betere kans op een vaste baan en de werkgever loopt minder financieel risico bij het aannemen van medewerkers binnen de doelgroep.

De plannen van het kabinet om het LKV banenafspraak structureel te maken zijn uitgesteld tot 2024. Vanaf dat jaar kan de regeling worden toegepast gedurende het gehele dienstverband van de medewerker. Het LKV wordt in datzelfde jaar toepasbaar voor alle medewerkers die op dat moment in de doelgroep banenafspraak vallen, ook als deze wellicht al langer in dienst zijn.

Geen loondispensatie, maar breed offensief

Mensen die werken op een beschutte werkplek, of mensen met een Wet Sociale Werkvoorziening-indicatie (Wsw-indicatie) werkzaam binnen een Wsw bedrijf, hebben geen recht op het LKV banenafspraak. Mensen binnen deze doelgroepen zijn vaak ouder dan 27 jaar. Het kabinetsplan om voor deze doelgroepen loondispensatie in te voeren, als onderdeel van de Participatiewet, gaat niet door.

Er is gekozen voor een breed offensief, wat het gemakkelijker moet maken voor mensen met een arbeidsbeperking om aan het werk te komen. Voor 2020 en 2021 heeft het kabinet 53 miljoen euro vrijgemaakt om deze mensen te ondersteunen bij het vinden van een baan. Ook is er 40 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld voor de nieuwe vrijlating van arbeidsinkomsten voor mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken.

Heb je vragen over de wijzigingen binnen de Wet tegemoetkoming loondomein? Neem dan contact op met Jurgen Brouwers via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.