De balans opgemaakt van SectorplanPlus

Nu de eerste twee deadlines van SectorplanPlus zijn verstreken, is het tijd om de balans op te maken. Hoe is de gereserveerde subsidie ten opzichte van de realisatie en welke lering kunnen we hieruit trekken voor de volgende twee tijdvakken?

SectorplanPlus in een notendop

Vanuit de subsidieregeling SectorplanPlus kun je als werkgever in Zorg & Welzijn subsidie aanvragen voor het opleiden van zorgmedewerkers. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor in- en externe opleiders en loonkosten voor medewerkers die relevante opleidingen volgen. In de periode 2017 t/m augustus 2022 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 420 miljoen euro beschikbaar gesteld voor SectorplanPlus. Het maximale subsidiebedrag per leerling of cursist verschilt per categorie en varieert van 2000 euro tot 5000 euro.

Verdeling subsidie in verschillende tijdvakken

De aanvragen voor SectorplanPlus konden van 2017 tot 2019 worden gedaan, dit werd verdeeld in vier tijdvakken. De deadline voor het aanleveren van de complete projectadministratie van de eerste twee tijdvakken is inmiddels ook verstreken, voor de derde en vierde termijn volgt dit nog. Een uitstekend moment om de balans op te maken!

De balans opgemaakt van SectorplanPlus;
de eerste twee tijdvakken

De aanvragen zijn aanvankelijk ingeschat op basis van het aantal verwachte opleidingen. Nu de administratieve verantwoording voor de eerste twee tijdvakken is doorgevoerd, is inzicht ontstaan in de werkelijk gerealiseerde cijfers. In het eerste tijdvak ziet OAZ bij haar klanten een realisatie van ca. 60% van de gereserveerde subsidie. In het tweede tijdvak ligt dit nog iets lager, namelijk 50%. Deze realisatie sluit aan bij de landelijke cijfers zoals gepubliceerd in het SectorplanPlus evaluatierapport. Dat in werkelijkheid de kosten van opleidingen vaak lager uitvallen dan vooraf ingeschat, kan komen doordat leerlingen stoppen met een opleiding, of sommige opleidingen wellicht helemaal niet doorgaan. Het is wel een punt om rekening mee te houden bij het begroten van de te verwachten subsidieopbrengsten.

Bij de verantwoording van de subsidieaanvraag voor het eerste en tweede tijdvak, zijn sommige moeilijkheden aan het licht gekomen. Zo is het bijvoorbeeld lastig om, als een leerling de opleiding niet heeft afgerond, toch een bewijs van deelname te overhandigen. Ook moeten er betaalbewijzen worden overhandigd die aan specifieke voorwaarden voldoen en moeten de facturen van externe opleiders de namen van de deelnemers bevatten. Dit is lang niet altijd het geval, is gebleken.

Knelpunten en oplossingen bij eindverantwoording

Voor klanten uit het eerste en tweede tijdvak heeft OAZ de subsidieverantwoording inmiddels verzorgd. We hebben door onze ervaring inmiddels de juiste oplossingen gevonden bij de ingewikkelde vraagstukken en knelpunten, die naar voren komen tijdens een dergelijke eindverantwoording. Wij verwerken alle opleidingen in ons subsidieportaal en creëren hiermee een volledig inzicht in de administratie. Zo wordt de maximale realisatie gehaald uit de gereserveerde subsidies.

Wil je meer weten over SectorplanPlus of zoek je ondersteuning bij de eindverantwoording? Neem dan contact op met onze specialist Lotte van der Giessen via info@oaz.nl of bel direct op  088 5600 700.