De de-minimisverklaring, waarom kom je deze steeds vaker tegen?

Dit jaar werden organisaties die een subsidieaanvraag hebben ingediend voor de regeling Stagefonds Zorg, verrast met de vraag of zij de-minimissteun hebben ontvangen. Indien dat het geval was, moesten zij de de-minimisverklaring invullen en ondertekenen.

Steeds vaker krijgen organisaties die subsidie aanvragen te maken met de de-minimisverklaring. Wat houdt deze verklaring in? Hoe komt het dat deze verklaring steeds vaker opduikt? En wat zijn de eventuele consequenties? Onze specialist Thomas Pillen volgt dit onderwerp al een aantal jaren met veel aandacht en geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de de-minimisverklaring.

Wat is de de-minimisverordening?

Voordat we verder kunnen inzoomen op de de-minimisverklaring, zullen we je eerst uitleggen wat hieraan ten grondslag ligt. De verklaring komt namelijk voort uit het verbod op staatssteun en de daarna opgestelde de-minimisverordeningen.

Om oneerlijke concurrentie en een verstoring van het Europese handelsverkeer te voorkomen, is op Europees niveau een verbod op staatssteun afgesproken. Met een viertal verordeningen is hierop een uitzondering mogelijk:

1. De-minimis voor visserij

2. De-minimis voor landbouw

3. De-minimis algemeen
Voor de meeste organisaties is deze verordening van toepassing. Hierin wordt gesteld dat de overheid over een periode van drie belastingjaren maximaal 300.000 euro de-minimissteun mag verlenen.

4. De-minimisverklaring voor diensten van algemeen economisch belang
In deze verordening is besloten dat de overheid een dienst kan aanwijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DEAB). In dat geval mag de organisatie tot 750.000 euro de-minimissteun ontvangen over een periode van drie belastingjaren.

Eind 2023 publiceerde de Europese Commissie de nieuwe verordeningen en kondigde onder andere aan dat de bestaande de-minimisdrempels verhoogd worden van 200.000 euro naar respectievelijk 300 000 euro voor de algemene de-minimis en van 500.000 euro naar 750.000 euro voor DAEB de-minimissteunverlening.

Wanneer is er sprake van een DAEB?

DEAB zijn diensten in het algemeen belang, die zonder compensatie door de overheid niet of niet onder economisch aanvaardbare voorwaarden zouden worden verricht door een onderneming. Een voorbeeld van een DEAB is een onrendabele openbaarvervoersdienst. Om onder de DAEB de-minimisverordening te vallen, moet een organisatie op grond van een geldig juridisch instrument belast worden met een DAEB.

Waarom kom ik de de-minimisverklaring steeds vaker tegen?

Overheden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en controleren van de Europese staatsteunregels. Hiervoor is een toets ontwikkeld, alleen werd deze toets in het verleden niet vaak genoeg uitgevoerd. De laatste jaren heeft Europa daarop een aantal overheden aangesproken. Inmiddels merken we dat de-minimissteun door nieuwe of bestaande subsidieregelingen steeds vaker getoetst wordt. Daarom moeten aanvragende organisaties steeds vaker een de-minimisverklaring laten zien.

Wat is de de-minimisverklaring?

De bovenstaande antwoorden beschrijven de context van de de-minimisverklaring. Het is nu tijd om de verklaring zelf verder toe te lichten.

De de-minimisverklaring wordt ingezet om te controleren of jouw organisatie de-minimissteun ontvangt en hoeveel. Je vult in hoeveel staatsteun je in het huidige en de twee voorgaande belastingjaren hebt ontvangen. Daarmee controleer je of dit bedrag niet het maximum van 300.000 euro overschrijdt. Wordt de verklaring gevraagd als onderbouwing bij jouw subsidieaanvraag, dan is het waarschijnlijk dat een bestuurder het document moeten ondertekenen.

Niet alle subsidies die je ontvangt worden gezien als de-minimissteun (staatssteun). Voor een aantal subsidieregelingen worden de gelden niet aangemerkt als staatssteun. Dat betekent dat je deze bedragen niet hoeft mee te tellen voor de de-minimisverklaring.

Hoe weet ik of een ontvangen subsidiebedrag onder de de-minimisverordening valt?

Op een verlening van de subsidie staat vermeld of de subsidie onder de de-minimisverordening valt. Indien dit het geval is, is dit de-minimissteun en tel je dit bedrag mee op de de-minimisverklaring.

Staat op de verlening van de subsidie geen vermelding over de de-minimisverordening? Dan kan je ervanuit gaan dat het GEEN staatssteun is. Je hoeft dit subsidiebedrag dan niet op te nemen in de de-minimisverklaring.

Welke subsidies vallen onder de de-minimisverordening?

Veel Nederlandse subsidies worden aangemerkt als geoorloofde staatssteun en hoef je dus niet mee te tellen op een de-minimisverklaring.

Enkele voorbeelden van subsidies die aangemerkt NIET zijn als staatssteun zijn:

  • Stagefonds Zorg (stageplaatsen voor studenten via bekostigd onderwijs)
  • Praktijkleren
  • SectorplanPlus

Enkele voorbeelden van subsidies die aangemerkt zijn als staatssteun (de-minimissteun) zijn:

  • Veerkracht en zeggenschap
  • Bepaalde onderdelen van de regeling (Ont)Regel de zorg
  • Stimulering Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM)

Helaas bestaat er geen volledige lijst van subsidies waarop de de-minimisverordening van toepassing is. Wel weten we dat het voor de-minimissteun vaak gaat om subsidies die van toepassing zijn op alle onderdelen van de bedrijfsvoering.

Wat als je de grens voor de de-minimissteun overschrijdt?

De reguliere de-minimisverordening heeft een duidelijke grens van 300.000 euro binnen een maximum van drie belastingjaren. Heeft jouw organisatie meer de-minimissteun (ongeoorloofde staatssteun) ontvangen? Dan kan een subsidieverstrekker jouw aanvraag (deels) afwijzen.

Hoe lang is de de-minimisperiode precies?

De periode van maximaal drie belastingjaren gaat in op de datum van de ingevulde de-minimisverklaring en telt met twee volledige belastingjaren terug. Wanneer een de-minimisverklaring wordt ondertekend op 1 september 2022, loopt de de-minimisperiode van 1 januari 2020 tot 1 september 2022.

Wordt mijn gebruikte de-minimissteun automatisch bijgehouden?

Het bijhouden van de ontvangen de-minimissteun moet je zelf doen. Er bestaat momenteel nog geen geautomatiseerde controlefunctie. Het is dus verstandig om subsidieverleningen goed bij te houden in de administratie.

Het voeren van een kloppende administratie over het heden en het verleden is van groot belang in het kader van risicobeheersing. Wanneer je bijvoorbeeld te veel de-minimissteun ontvangt, zal de subsidie mogelijk niet worden verleend.

Wel kondigde de Europese Commissie in december 2023 aan dat er per 1 januari 2026 een verplichting zal gaan gelden om gebruik te maken van een de-minimisregister op nationaal of EU-niveau. “Elke lidstaat kan een nationaal register opzetten maar de Commissie zal op het niveau van de EU een centraal register opzetten dat per 1 januari 2026 door lidstaten kan worden gebruikt.” 

Meer informatie of vragen?

Wanneer het je onduidelijk is of een subsidie binnen de de-minimisregeling valt, of je zoekt hulp bij het voeren van een accurate administratie, willen we je hierbij graag van dienst zijn. Neem gerust contact op met 088 5600 700 of mail naar info@oaz.nl. We helpen je graag verder.