Sociale Zekerheid: de bekendmakingen van Prinsjesdag

Op Prinsjesdag 2021 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stukken bekend gemaakt voor 2022. We zetten de ontwikkelingen op gebied van sociale zekerheid voor je op een rij.

Ontwikkelingen ziekteverzuimcijfers

Met de oplopende achterstand in de verwerking van sociaal-medische beoordelingen door het UWV, luidde demissionair minister Koolmees onlangs al de noodklok. In zijn voorstel voor hervormingen werd onder andere de aanpassingen van het WIA-criterium aangehaald. In de Prinsjesdag-stukken van het ministerie van SZW is nu aangekondigd dat een eventuele aanpassing van het WIA-criterium niet eerder zal plaatsvinden dan 1 januari 2023. Het volgende kabinet zal hiervoor een wetsvoorstel moeten indienen.

In 2022 verwacht het ministerie van SZW een stijging van de WIA-uitkeringslasten, inclusief de lasten voor eigenrisicodragers. Voor de uitkeringslasten van de Ziektewet (ZW) voor kortdurend ziekteverzuim (tot twee jaar) ziet het ministerie een golfbeweging. Na een stijging te zien in 2021 als gevolg van de coronapandemie, wordt in 2022 een daling van de ZW-uitkeringslasten verwacht. Naar verwachting zal de grootste impact van corona op het kortdurend ziekteverzuim volgend jaar afnemen. Vanaf 2023 wordt echter weer een toename gezien wegens demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing van de beroepsbevolking en een toename van ziekte bij zwangerschap.

Minder personeelslasten bij ziekte voor kleine werkgevers

Het kabinet komt kleine werkgevers tegemoet in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Hoewel kleine werkgevers voor vergelijkbare kosten staan als grote werkgevers, zoals het doorbetalen van het loon en de kosten om zieke medewerkers terug te brengen naar arbeid, hebben ze vaak minder mogelijkheden om aan die kosten te voldoen.

Kleine werkgevers hebben doorgaans weinig ervaring met ziekteverzuim en weten daardoor minder goed wat er van hen verwacht wordt. Kleine werkgevers ervaren deze kosten hierdoor als disproportioneel. Dat heeft ook nadelige gevolgen voor medewerkers. Medewerkers krijgen hierdoor minder snel een vast contract aangeboden, omdat de werkgever verantwoording niet aan durft. Een aantal nieuwe maatregelen maakt de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper.

Een belangrijk onderdeel van dit pakket is het verlagen van de kosten van arbeidsongeschiktheid voor werkgevers. Door de gedifferentieerde premie betalen kleine werkgevers minder Aof-premie dan grote werkgevers. Deze premie geldt vanaf 1 januari 2022. Structureel is 450 miljoen euro beschikbaar gesteld voor kleine werkgevers. Kleine werkgevers kunnen dit geld gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering. In 2022 is er incidenteel 300 miljoen euro extra beschikbaar en in 2023 is dat 150 miljoen euro.

Compensatie Transitievergoeding voor MKB bij ziekte per 2022

Tijdens Prinsjesdag 2020 maakte het ministerie van SZW al bekend dat ook kleine werkgevers aanspraak kunnen gaan maken op de compensatie transitievergoeding bij beëindiging wegens ziekte. Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk om als werkgever in het MKB aanspraak te maken op de regeling bij bedrijfsbeëindiging in geval van pensioen of overlijden. De compensatiemogelijkheid bij beëindiging wegens ziekte was nog niet in werking getreden. Kleine werkgevers kunnen hier vanaf medio 2022 aanspraak op maken.

Vragen?

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Carina Holmes via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.