Wijziging in WW-premie voor werkgevers

Alle werkgevers dragen voor hun medewerkers WW-premie af. De afgelopen jaren is deze premie aan enkele wijzigingen onderhevig geweest, zo heeft de intrede van de Wet Arbeidsmarkt in Balans gezorgd voor een WW-premiedifferentiatie. Een hoge WW-premie is de standaard, maar voor medewerkers met een vast contract of leerwerkplaatsen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg geldt een fors lagere WW-premie.

Is er teveel premie afgedragen?

Met terugwerkende kracht vanaf 2020 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs het standpunt gewijzigd over tijdelijke urenuitbreiding van een arbeidsovereenkomst. Eerder was het standpunt dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een aparte arbeidsovereenkomst betekende en hierom viel onder het hoge WW-premiepercentage. Nu is besloten dat het een tijdelijke wijziging is op de bestaande arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat de extra uren gelijk belast worden als de oorspronkelijke uren, in sommige gevallen is dit het lage percentage. Mogelijk hebben werkgevers in de afgelopen jaren hiervoor dus teveel premie afgedragen.

Verlaging van premiepercentages

Een andere wijziging was de verlaging van de premiepercentages. Per 1 augustus 2021 heeft het ministerie deze fors verlaagd tot het einde van 2021. De lage WW-premie werd vastgesteld op 0,34% en de hoge WW-premie op 5,34%. Een verlaging van 2,36 procentpunt voor beide premiepercentages. Deze premieverlaging was een tijdelijke verlaging en kwam in plaats van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

De lage WW-premie wordt voor 2022 geraamd op 2,20 procent en het hoge tarief op 7,20 procent. Het (gewogen) gemiddelde van de AWf-werkgeverspremie bedraagt dan 3,45 procent. De definitieve vaststelling van de AWf-premie vindt jaarlijks plaats in oktober.

WW-premie Management

Voor de registratie van de lage WW-premie gelden strikte voorwaarden. De ervaring van OAZ is dat in HR- en salarissystemen veelal onjuiste WAB-rubrieken worden geregistreerd. Hierdoor draag je al gauw te veel of juist te weinig WW-premie af. OAZ kan dit voor  je uit handen nemen. Door de juiste WAB rubrieken te controleren en de onderbouwing te controleren, zorgen wij voor een optimaal gebruik van de WW-premiedifferentiatie. De zojuist doorgevoerde wijziging staat scherp bij OAZ op het netvlies. Wij zijn druk met het ontwikkelen van de juiste toepassing in onze dienstverlening en houden onze relaties hiervan op de hoogte.

Maak je nog geen gebruik van de dienstverlening WW-premie Management en vraag je je af of je de beschikbare voordelen wel optimaal benut? Neem dan contact op met OAZ via info@oaz.nl of bel direct op 088 5600 788.